Belangen Vereniging Visbuurt
gemeente Den Helder Woningstichting Den Helder Webdesign Noord-Holland

Digitale nieuwsbrief nr. 12 | 15 februari 2011

Het Jubileumjaar "200 Jaar Visbuurt" ligt weer achter ons, een gedenkwaardig jaar met veel hoogtepunten, waarvan de Visbuurtfeestweek er één was. Daarnaast de uitreiking van de 'Pluim' aan ons bestuurslid Hannie Maasland, nominaties van diverse Visbuurtbewoners voor de Jutter van het Jaar 2010 en het boek "200 Jaar Visbuurt" van Ko Minneboo en Marinus Vermooten.

Het nieuwe jaar 2011 ligt voor ons en heeft voor wat betreft de BVV vele uitdagingen, maar om alle uitdagingen te kunnen financieren vragen we u, indien u nog géén automatische incasso heeft, nu uw contributie voor het lidmaatschap op de Belangenvereniging Visbuurt over te maken op het hiernaast genoemde rekeningnummer.


Jantje Beton, "Vrij Buitenspelen in de Wijk"

In februari 2010 werd bekend dat Jantje Beton een vier jaar durend project 'buiten spelen in de wijk' in de gemeente Den Helder zou starten. Voor dit project stelde Jantje Beton 75.000 euro per jaar beschikbaar en op 2 juni werd het contract, mede door de kinderen van Den Helder, ondertekend tijdens een feestelijke bijeenkomst op het schoolplein.


Foto 1:
Wethouder Hans Boskeljon en Rob van Gaal, directeur van Jantje Beton, tekenden donderdag 25 feb. 2010 de overeenkomst voor het realiseren van fantasieprikkelende speelplaatsen voor kinderen tot 12 jaar.


Foto 2:
Wethouder Pia Bruin mocht woensdag 2 juni 2010 met de speciale pen haar handtekening onder de afspraak zetten, geholpen door kinderen die de enorme pen ondersteunden.

Bronvermelding: Den Helder Actueel, Saskia van Kuik

Er werden plannen gemaakt voor de Visbuurt, de Vogelwijk en alles in samenspraak met de kinderen van de buurt. "Het lijkt misschien of het even stil staat, maar op de achtergrond zijn we continu bezig. Het zijn nu eenmaal projecten die veel tijd en voorbereiding vergen. Nu het voorjaar eraan komt, kunnen we ook weer naar buiten om dingen te realiseren", vertelt Mariëlle Versteeg, projectleider van Jantje Beton in Den Helder.

Het project "Vrij Buitenspelen in de Wijk" van Jantje Beton vordert nu gestaag. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest waarbij vooral geluisterd werd naar de jeugd, de "ervaringsdeskundigen". Zij hebben aangegeven waar ze graag willen spelen en wat eraan schort om dat nu niet te doen. Buitenspelen kan overal, maar niet "veilig". De ruimten zijn door volwassenen ingericht waarbij vaak géén rekening werd gehouden met het prikkelen van de fantasie van de kinderen. In de bijeenkomsten van 14 en 20 oktober jl. is er gesproken over de realisatie van het project met de gemeente Den Helder, Jantje Beton, Bestuur BVV, Jac.P. Thijsseschool, Stichting de Wering, ouders van leerlingen en een aantal jongeren. In aanloop naar deze besprekingen zijn er wandelingen door de Visbuurt gehouden om aan te geven waar de speelmogelijkheden zijn en hoe deze benut kunnen worden. Er zijn voor het einde van het jaar 2010 speeltoestellen besteld.
Er zullen in de Visbuurt 2 projecten duidelijk zichtbaar worden, dat zijn het schoolplein van de Thijsseschool en het basketbal/voetbalveld achter de Vomar. Er zijn 2 opties voorgelegd aan de jongeren waaruit zij konden kiezen:

Optie 1. Het plaatsen van een kabelbaan, meer groen, bankjes en herbestrating van het basketbalveld waar tevens een laag hek omheen komt te staan en een heg langs heel het groene veld. Er zijn een aantal iepen gerooid die op het basketbalveld stonden, maar daar komen andere bomen voor terug. Dit alles is nodig om de Jevak activiteiten doorgang te laten vinden.

Optie 2. Het opsplitsen van het basketbalveld in een pannakooi en voetbalveld met 2 doeltjes.

De jeugd koos voor optie 1. Het totale project gaat 3 jaar duren en zal in 2013 worden afgerond. Ook is er gekeken naar meer plekken in de Visbuurt die eventueel ingericht kunnen worden als speelplek. Belangrijk is daarbij de verlichting. De gemeente wil zo min mogelijk verlichting bij de speelplekken, volgens haar moedigt dat de hangjongeren aan om zich daar te verzamelen en overlast te veroorzaken, het bestuur van de BVV denkt daar anders over, zij willen dat het wél verlicht wordt.

Er is contact geweest tussen Jantje Beton en de Vomar over verlichting aan de achterkant van hun pand en om het pand aan de achterzijde op te leuken. Dit idee geldt ook voor de te plaatsen bankjes, deze kunnen ook opgeleukt worden door de jeugd. Er zal verder contact tussen beide partijen volgen.


Gezocht: creatieve kinderen!

Gezocht: creatieve kinderen, tieners en bewoners die ons willen helpen het nóg mooier te maken! Want als het pleintje straks opnieuw is bestraat, is er ook plek voor een aantal bankjes. Die bankjes willen we met de buurt beschilderen, op de foto hiernaast ziet u een voorbeeld van zo'n opgesierd bankje.
Heb jij/heeft u daar wel oren naar? Neem dan contact op met Mariëlle van Jantje Beton. Mail haar op m.versteeg@jantjebeton.nl of bel met 06 - 333 20 753.
Zodra de buitentemperatuur stijgt gaan we ermee aan de slag!

Omwonenden van de plaatsen waar de speelmogelijkheden worden gerealiseerd zijn op de hoogte gesteld middels een brief. Zij kregen 14 dagen om te reageren, bij geen bezwaar zal er begonnen worden met werkzaamheden. De gemeente zal voor het onderhoud van de speelplekken zorgen.
Als de jongeren uit de Visbuurt meewerken, wordt het hun plek en zal er minder snel schade worden toegebracht aan de speelplek. We hopen dit speelveld op 30 april in gebruik te kunnen nemen.

   
Februari 2011: de werkzaamheden zijn in volle gang, de bomen zijn gerooid, de grond afgegraven en de tegels liggen klaar voor de herbestrating.


Beleid Veilig Spelen

Er moet in Den Helder nog een beleid "veilig spelen" komen, hier wordt dit jaar bij de gemeente een begin mee gemaakt. U zult hierover op de hoogte worden gehouden.
De speelplek van de Jac P. Thijsseschool (schoolplein) heeft een belangrijke functie in de Visbuurt, juist omdat het een openbare speelplek is waar veel kinderen uit de buurt kunnen spelen. De Visbuurt is een buurt met veel smalle straten, veel opeengepakte huizen, veel geparkeerde auto's en weinig groen.
Een openbare speelplek voor jongeren is een verrijking voor de buurt, een eigen plek hebben is belangrijk, daar kun je met je vrienden afspreken, het bevordert de sociale contacten, geeft een verantwoordelijkheidsgevoel voor dat kleine "eigen plekje" in de buurt. Straatvoetbal is met goed fatsoen niet mogelijk zonder dat de ramen ingetrapt worden en boze bewoners de kinderen wegsturen. Jongeren zitten niet op boze reakties te wachten, zij willen onbekommerd kunnen spelen. De Visbuurt heeft weinig speelplekken, de speeltuin is 's avonds en in het weekend gesloten. Voor veel kinderen is de speeltuin te ver weg, zij willen dichter bij huis blijven.
Voor het schoolplein zijn de volgende plannen op papier gezet:
- een voetbalpannaveldje wordt gerealiseerd, hopelijk heeft dit het effect dat de ramen van de school gespaard blijven.
- er komt een "James Bond-achtig" toestel waarop geklommen kan worden en achter verstopt, de schommel en glijbaan verdwijnen hiermee voorlopig van het toneel. Wellicht dat er in de toekomst weer uitgebreid kan worden met deze toestellen.
Er zijn schoenprofielen verzameld van de kinderen, deze worden gebruikt als antisliplaag op de elementen die op het plein komen.

Er zijn twee offertes opgevraagd voor de bestrating en de elementen/doeltjes.
Deze lagen erg dicht bij elkaar qua prijs, er wordt nu gekeken welke tegels e.d. zijn gebruikt in de offerte en of er eventueel goedkopere (kwalitatief even goede) tegels gebruikt kunnen worden. De prijzen waren ex BTW en komen incl. BTW over het budget heen dus daar wordt ook nog naar gekeken.

De kinderen die aan het project hebben meegewerkt gaan het plan voor de vakantie aan de hele school presenteren.
Er volgen meer acties, belangrijk is dat de kinderen hun zegje kunnen doen en blijven doen, we komen hier op terug in de volgende nieuwsbrief.

Om deze speelplek te realiseren en zeker ook te onderhouden zijn afspraken nodig:
. Wie pleegt het onderhoud?
. Wie wordt de verantwoordelijke partij?
. Wat kan de buurtvereniging hierin betekenen?
. Welke partners komen hier nog meer voor in aanmerking?
. Wat te doen bij schade door vandalisme?
. Wat wordt de rol van de school, gemeente, buurtvereniging enz.

De BVV vindt het van groot belang dat de speelruimtes, zowel in de Vijzelstraat en bij de Jac. P. Thijsseschool, gerealiseerd worden en alle afspraken met de diverse partners op papier komen te staan, zodat een ieder zijn verantwoording kan nemen op het moment dat het nodig is. Het is weer een mooi staaltje van Wijkgericht werken met een grote dosis bewonersparticipatie.


Jaarvergadering

Jaarvergadering met het aftreden van 3 bestuursleden

Dringend op zoek naar nieuwe mensen die de kar willen gaan trekken! Prioriteit: EEN VOORZITTER.

Na vele jaren van actieve inzet voor de Visbuurt zullen Janna van Os en Jan van den Berg het bestuur definitief gaan verlaten. Anton Zwart, die twee jaar geleden uit het bestuur trad, heeft toch nog 2 jaar langer doorgewerkt en zal nu ook definitief zijn bestuursfunctie stopzetten. Janna en Anton zullen zich de komende 3 jaren in blijven zetten voor het Wijkveiligheidsplan Visbuurt. Jan van den Berg woont grotendeels in Hongarije en is daarom niet meer in staat enige werkzaamheden te verrichten.
Heel belangrijk is het om nieuwe mensen te vinden die de kar willen en kunnen trekken, om het belang van de leefbaarheid van de Visbuurt te behouden c.q. te verbeteren.
Tot nu toe heeft 1 persoon zich aangemeld voor de functie van secretaris: Nynke Wever. Zij zal op de jaarvergadering worden voorgedragen. Zij had aangegeven deze taak op zich te willen nemen als deze gedeeld zou worden met nog een persoon. Inmiddels heeft Wendy Jeninga zich aangemeld om Nynke, daar waar nodig is, te ondersteunen en daarna te beslissen of zij wil toetreden tot het bestuur als 2e secretaris.
Nog net voor het uitkomen van deze Nieuwsbrief meldt Marco Haarman zich kandidaat voor de functie van voorzitter. Hij zal tijdens de jaarvergadering worden voorgesteld aan de leden.

Het is uitermate belangrijk dat er een dagelijks bestuur is om de rechtsgeldigheid van de BVV te handhaven. Bij dezen doen wij wederom een oproep aan u, meld u aan als voorzitter, bestuurslid, straatambassadeur of helpende hand bij allerlei activiteiten. U kunt zich aanmelden bij Janna van Os, voorzitter@visbuurt.nl , tel. 06 - 362 661 95.
De Jaarvergadering zal plaatsvinden op 1 maart in de Viskom, aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur, de stukken liggen dan ter inzage.
De agenda voor de jaarvergadering op 1 maart kunt u op de website lezen, klik HIER.


Koninginnenach en Koninginnedag 29 en 30 april 2011

De Belangenvereniging Visbuurt heeft het idee opgepakt de ouderwetse Koninginnedag met veel muziek weer op te pakken. Maar daarnaast pakken we ook de Koninginnenach. We doen dat allemaal in samenwerking met de Viskom en de bewoners van de Brouwerstraat.

   

Op 29 april start om 17.00 uur de nachtmarkt. Deze zal duren tot 23.00 uur. In de Brouwerstraat, waar de markt start, heeft een bewoonster geregeld dat op het terrein van de voormalige IJsfabriek een disc jockey zal draaien. De markt is verder in de Vijzelstraat en Bakkerbreetstraat, en bij zeer veel animo ook in de Visstraat. Een ieder die een kraam wil huren of met een kleed wil zitten om hun spullen aan de man te brengen, kan contact opnemen met Hannie Maasland, tel. 06 - 515 815 38 of stuur een e-mail naar: cg.maasland@quicknet.nl.


Oranjebal in de Viskom

De Viskom start op deze avond om 20.00 uur het "Oranjebal", met Nederlandstalige livemuziek.

   

Op 30 april start om 11.00 uur de optocht met de versierde fietsen, vooraf gegaan door de drumband. Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt door de Viskom georganiseerd, aansluitend zullen er kinderspelen worden gehouden in de Viskom. Deze spelletjes worden door de bewoners van de Brouwerstraat gemaakt. En een ieder van u weet hoe fantastische deze spelletjes zijn! Voor deelname aan deze kinderspelen kunt u contact opnemen met Jannie Ruiter, Vijzelstraat 86. Opgaveformulier / flyer volgt.

Maar ook worden er spelletjes georganiseerd door de bewoners van de Brouwerstraat voor de oudere jongeren: denk hierbij bijv. aan Touwtrekken, Stilettorace, Hangmuur of de Kelnerrace. De definitieve plannen zijn nog niet geheel afgerond, er zijn zoveel leuke ideeën. Voor deelname kunt u zich aanmelden bij de Fam. Kramer of van Deursen, Brouwerstraat 36 en 40.

Ter gelegenheid van de informele opening door de BVV van het vernieuwde basketbalveldje zijn er ook plannen voor een voetbaltoernooitje op dit plein. Voor deelname aanmelden bij Jaco Batenburg, Nieuwstraat 43. E-mail: j.batenburg@hetnet.nl

 

Op het Livepodium op het veld achter de Maranathakerk in de Vijzelstraat zal muziek te beluisteren zijn. Dit zal duren tot 23.00 uur.

Om dit alles te financieren zal er een collecte worden gehouden onder de Visbuurtbewoners van 14 t/m 19 februari en zal er een bijdrage worden gevraagd van 1 euro voor de deelname aan de spelletjes, dit om het exacte aantal deelnemers te weten, die allen een presentje en/of oorkonde krijgen. Verder zal er voor de kinderen een draaimolen aanwezig zijn, waarbij de BVV streeft naar gratis ritten, we zijn hiervoor in onderhandeling met de kermisexploitant.

Wilt u deelnemen als vrijwilliger voor de spelletjes of andere werkzaamheden? Uw hulp is hierbij hard nodig!
U kunt zich aanmelden bij Jaco Batenburg. E-mail: j.batenburg@hetnet.nl


Burendag/Visbuurtfeestdag

Na de Visbuurtweek kwam de roep om deze jaarlijks te herhalen, iets dat organisatorisch en financieel helaas niet haalbaar is. Daarom heeft het bestuur het voornemen ieder jaar een deel van de Visbuurtweek te herhalen.
Dit jaar doen we dat met de Burendag/Visbuurtfeestdag op 24 september rondom de Viskom. Over de juiste invulling wordt nog gesproken, maar ook hier geldt dat we vrijwilligers nodig hebben om zo'n dag te realiseren. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij Jaco Batenburg. E-mail: j.batenburg@hetnet.nl.


Uitgebreide samenwerking tussen BVV en de Viskom

De Belangenvereniging Visbuurt en de Viskom zijn benaderd door dhr. H. Bleyendaal van de NUSO, een landelijke organisatie van speeltuinwerken, met het verzoek om de samenwerking tussen BVV en de Viskom te versterken en/of te fuseren.
De BVV is van mening dat een samenwerking met de Viskom prima is en dat we deze samenwerking op vele manieren hebben uitgevoerd en nog zullen uitvoeren, doch dat een fusie toch even verder besproken en beoordeeld dient te worden.
Beide verenigingen dienen een belang: de Viskom de recreatieve kant en de BVV de leefomgeving. Twee zeer verschillende invalshoeken, die ieder hun eigen aanpak vergen.
We zijn op woensdag 2 februari in gesprek gegaan om te kijken wat er mogelijk is in de ogen van de NUSO. Zowel de Viskom als de BVV willen hun eigen identiteit, gelden en vrijheid van handelen behouden. Is dat te gieten in een ander samenwerkingsverband? Een gezamenlijk bestuur met 2 onafhankelijke commissies Viskom en Buurtbelangen? De NUSO denkt van wel en vindt het zeer belangrijk dat de Speeltuin een plek in de buurt inneemt waar een ieder terecht kan voor alle voorkomende zaken, of dat nou klaverjassen, bingo of buurtzaken zijn. De Belangenvereniging Visbuurt en de Viskom weten dat zij van elkaar op aan kunnen en dat zij elkaar versterken in de gezamenlijke activiteiten. Kan dit nog verbeterd worden, zo ja op welke wijze?
Mogelijkheid is dat de BVV haar intrek neemt in de Viskom voor vergaderingen en een inloopspreekuur voor buurtbewoners met vragen. Er kunnen plannen, foto's en allerhande zaken van de BVV in een kast worden gedaan zodat deze te allen tijde voorhanden zijn als er vanuit de buurt vragen zijn over een bepaald plan of project.


Wijkveiligheidsplan Visbuurt

De Belangenvereniging Visbuurt zal zich de komende 3 jaar weer intensief inzetten om het beloofde Wijkveiligheidplan Visbuurt te voltooien.
Het Wijkveiligheidplan Visbuurt, gestart in 2006, had in 2009 zijn voltooiing moeten hebben. Echter, door personeelsgebrek bij de afdeling VVH van de gemeente is de klad gekomen in het overleg. Inmiddels zijn de gesprekken met de partners opgestart en zijn er acties uitgezet, deze acties zullen in de komende 3 jaar worden uitgevoerd totdat het gewenste resultaat behaald is.
Uiteraard heeft ook de uitvoering van dit traject te maken met de benodigde budgettering, in de commissie B&M heeft de voorzitter van de BVV gepleit voor de realisatie van dit project en de vraag neergelegd om daar geld voor uit te trekken. Het advies gaat naar de raad.
De BVV heeft de 5 speerpunten: Bestemmingsplan, Verkeersveiligheid, Handhaving, Bevorderen sociale cohesie en Illegaal Opsplitsen van woningen nog openstaan en deze komen zeker op de agenda. De afspraak is om per jaar 1½ speerpunt af te werken.

Project Visbuurt
Plan van aanpak

Regiehouder Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Samenstelling
projectgroep
- Afd. VVH (team beleid, team handhaving en
  projectondersteuning)
- Afd. SB (wijkmanager en wijkconciërge)
- Brandweer (preventie)
- Politie (wijkagent)
- Vereniging Visbuurt
- De Wering
- Scholen
Agendalid - Directeur SDTO
- Verkeerszaken
- Beheer Openbare Ruimte (BOR)
Clusters 1. Fysiek
2. Verkeer
3. Beheer openbare ruimte (incl. verlichting)
4. Handhaving en toezicht
5. Communicatie
6. Borging en kwaliteit project Visbuurt
Doorlooptijd 1 januari 2011 tot 1 januari 2014

Illegaal Opsplitsen van Woningen

In de afgelopen jaren zijn in de Visbuurt veel woonhuizen en leegstaande bedrijfspanden verbouwd tot kamerverhuur. De verhuurders van deze panden plaatsen hierin vaak personen die door woningcorporaties om allerlei redenen zijn uitgezet. Veel van deze personen hebben niet veel op met regels en leefomgeving, waardoor overlast ontstaat. Ook worden vaak ex bewoners van SDTO ondergebracht in de kamerverhuur, wat betekent dat er géén doorstroming meer plaatsvindt, maar dat de Visbuurt blijft zitten met mensen die dringend begeleiding nodig hebben. De BVV wil voor een ieder een goede kwaliteit van wonen en is dus zeer alert op dit soort panden. De BVV krijgt ook regelmatig klachten over deze opgesplitste woningen binnen.

De BVV heeft de Gemeente diverse malen gewezen op het bestemmingsplan 1974 waarin staat dat alle woningen in de Visbuurt Eengezinswoningen zijn en opsplitsen illegaal is. De gemeente heeft het opsplitsen gedoogd en zegt nu géén gezinnen op straat te kunnen zetten om het bestemmingsplan na te kunnen leven. Onzes inziens betreft het géén gezinnen maar potentiële overlastveroorzakers. Uiteraard zijn er bij deze huurders ook nette mensen die wij niet over één kam moeten scheren, aangezien zij ook te kampen hebben met de overlast van hun medebewoners.

Op maandag 31 januari stond in de HC een artikel "Hoe een volkswijk verloedert". Dit betrof een pand in de Oranjestraat. Een pand waar, vooral in het verleden, veel overlast werd veroorzaakt.
De eigenaar van dit pand was niet blij met het artikel omdat daarin werd gesuggereerd dat alle overlast uit zijn pand afkomstig zou zijn. De eigenaar is al maanden aan het rechten om een overlastveroorzaker uit te zetten. De eigenaar heeft contact opgenomen met de voorzitter van de BVV en zijn standpunt en voornemens met het pand verteld. De eigenaar, die diverse panden in de Visbuurt heeft, is van mening dat hij met het opkopen en opknappen van verwaarloosde panden, de Visbuurt juist positief benadert. Het pand aan de Oranjestraat valt ook niet onder de noemer "Opgesplitste Woning", maar als appartementencomplex.
Er is een gesprek geweest tussen de voorzitter en deze eigenaar waarbij ook andere eigenaren van o.a een appartementencomplex aan de Binnenhaven en een appartementencomplex aan de Bassingracht aanschoven. Er is gesproken over de problemen die veelal door de huurders wordt veroorzaakt en hoe er vervolgens op gehandeld moest worden.
De BVV is van mening dat er selectiever gekozen moet worden aan wie een appartement verhuurd wordt. Je kunt niet meerdere mensen die GGZ geïndiceerd zijn of een verslavingsprobleem hebben in een gebouw zetten zonder dat er een goede controle en begeleiding is, daar komen problemen van.
Ook het afvalprobleem van deze panden is besproken. De eigenaren betalen voor iedere appartement reinigingskosten en mogen van de gemeente gebruik maken van de vuilcontainers. De vuilcontainers zijn volgens de BVV niet berekend op deze grote afvalberg. Komt bij dat bij uitzetting de inboedel vaak op straat wordt gezet, ook als de huurder met stille trom in de nacht vertrekt blijft de inboedel achter. Er is afgesproken dat zodra er overlast plaatsvindt in hun panden er contact wordt opgenomen met hen zodat zij direct kunnen handelen. Communicatie, zo zeggen zij, is van essentieel belang om misverstanden en problemen op te lossen.
De voorzitter heeft de eigenaren laten weten dat zij het speerpunt "Opslitsen van woningen" onder de aandacht blijft houden en kan nu niet zeggen wat dit voor de eigenaren in de toekomst zal betekenen, maar contact blijven ze houden. Er zullen verdere besprekingen volgen met meerdere huizeneigenaren in het Wijkveiligheidoverleg, zij zullen een uitnodiging ontvangen.

Uiteraard blijft het belangrijk dat bewoners van de Visbuurt ook de hand in eigen boezem steken en meewerken aan het tot stand komen van een "Schoon, Heel, Veilige en Gezellige" Visbuurt. Durf bij overlast een klacht neer te leggen bij de eigenaren of de BVV, bied grofvuil aan op de wijze waarop dat moet, ruim op nadat u uw hond heeft uitgelaten, de partners van de BVV helpen met de rest.
Voor klachten of vragen over allerlei gemeentezaken kunt u terecht op het nummer 14 0223.


Bevorderen Sociale Cohesie

De Visbuurt heeft de naam een sociale buurt te zijn, die in het verleden wel het nodige heeft gezien en meegemaakt en daar krachtig op kon reageren.
Vooral de vrouwen van de Visbuurt hadden daar een grote rol in omdat hun mannen veelal voor hun werk op zee zaten. De vrouwen waren thuis en moesten zorgen dat hun huishouden op rolletjes ging maar daarnaast hadden zij oog voor hun buren en minderbedeelden. Steun werd geboden daar waar het nodig was, kinderen werden door meerdere moeders aangesproken op gedrag, dat kon ook.

Vandaag de dag is het voor veel vrouwen noodzakelijk dat zij ook uit werken gaan, dat zien we ook in de Visbuurt. De sociale controle valt weg, kinderen gaan naar de naschoolse opvang of hangen om de deur tot een ouder thuis komt. Na een zodanig lange dag hebben de ouders nog de verplichte zaken af te handelen zoals de kinderen naar zwemles, voetbal, gym of ballet te brengen, dan het huishouden te doen en blijft er geen tijd over voor sociaal bezig zijn voor bv. de buurt.
Wij begrijpen dat maar vinden het wel jammer dat er geen oog meer voor de leefomgeving is, het onkruid tiert welig tegen de gevels, onderhoud van het huis wordt achterstallig en je weet niet meer wie je buurman of buurvrouw is en hoe je elkaar kunt helpen. Stichting "De Wering" zal proberen een manier te vinden om de sociale cohesie in de Visbuurt te versterken, de BVV heeft dat ook gedaan met de organisatie van de Visbuurtweek. Betrokkenheid van de bewoners houdt niet op na het feest maar moet het hele jaar doorgaan. De BVV had vele vrijwilligers op de been die het mede mogelijk hebben gemaakt een feest van deze omvang neer te zetten. Er werd tijd gevonden om te helpen, daar waar nodig was, en wij vragen de bewoners nu weer om mee te helpen bij de organisatie van 2 festiviteiten, dit zijn de momenten om die sociale cohesie te tonen.


Bestemmingsplan Visbuurt

In 2005 beloofde de toenmalig waarnemend burgemeester Geke Faber dat de BVV mocht meepraten over het tot stand komen van een bestemmingsplan Visbuurt.
Tot op heden hebben we alleen de uitleg gekregen hoe een bestemmingsplan tot stand komt. Daarbij werd verteld dat de plannen over elkaar heen gelegd worden, de gesloopte panden in kaart zouden worden gebracht en klaar. Bewoners konden hun bezwaren nadien kenbaar maken.
Dat was niet wat de BVV voor ogen had met het meepraten om tot een bestemmingsplan te komen. In november werd de BVV te kennen gegeven dat zij binnen 1½ maand uitgenodigd zou worden om over het bestemmingsplan te praten, nu in februari hebben we nog niets vernomen.


Verkeersveiligheid

De BVV is van mening dat er hard gewerkt moet worden om de verkeersveiligheid in de Visbuurt te kunnen garanderen. We hebben te maken met veel afgesloten straten, smalle straten waar aan beide zijden auto's geparkeerd staan. We hebben een overcapaciteit aan auto's en veelal nemen mensen hun bedrijfsauto mee naar huis, wat de parkeerdruk vergroot. Veel auto's worden verkeerd geparkeerd wat onveilige situaties in de hand werkt, wat ergernis opwekt en de bereikbaarheid van de hulpdiensten belemmert. De BVV is van mening dat er nagedacht moet worden over rijrichtingen, het verbieden van bedrijfswagens in de straten en naleving op de regels voor wat betreft het parkeren. Handhaving is daarbij van essentieel belang.


Handhaving

De BVV is van mening dat er meer gehandhaafd moet worden op illegaal dumpen van grof en huisvuil, het niet opruimen van de hondenpoep en foutparkeren. Er zijn slechts 6 handhavers voor heel Den Helder en Julianadorp, dat is te kort. Dat zou onzes inziens moeten worden uitgebreid.


Afscheid van de voorzitter

Op de Jaarvergadering van de Belangenvereniging Visbuurt zal ik, Janna van Os, afscheid nemen van het Bestuur van de BVV. Dit gaat wel met enige emotie gepaard, we zijn in de loop der jaren vrienden geworden.

De afgelopen 9 jaar ben ik samen met mijn medebestuursleden actief geweest om de Visbuurt een waardig imago te geven. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik in die jaren met vele leuke en betrokken bewoners, (raad)-leden van de diverse politieke partijen, 5 (waarnemend) burgemeesters, gemeenteambtenaren, politie- en brandweermensen en bewogen mensen van de diverse instellingen heb mogen kennismaken en samenwerken. Ik zal dit dan ook zeker missen, ook al ben ik niet helemaal weg: ik blijf betrokken bij de BVV om het Wijkveiligheidsplan Visbuurt te volbrengen.
Ik hoop van harte dat er iemand zal opstaan die de fantastische groep mensen van het Bestuur wil aanvullen, mee wil werken aan het realiseren van de plannen voor de Visbuurt en ook kennis wil maken met al die geweldige mensen uit de buurt, de instellingen en het gemeenteapparaat. Bij dezen wil ik een ieder bedanken, die mij en mijn medebestuursleden zo hartelijk hebben ontvangen en inzet hebben gepleegd om dat te realiseren wat de BVV voor ogen heeft: Een "Schone, Hele, Veilige en Gezellige Visbuurt".
Het bestuur van de BVV wens ik vele successen toe en heel veel plezier met de diverse activiteiten die voor 2011 op de agenda staan. Ik zal het komende jaar werken aan mijn gezondheid en behalve voor het Wijkveiligheidsplan, niet in beeld zijn.

Tot ziens,
Janna van Os


Valentijnstaart voor organisatie Visbuurtweek

Zoals ieder jaar wordt op Valentijnsdag door D66 een Valentijnstaart aangeboden aan een organisatie die het verdient om in het zonnetje te worden gezet. Aan Frans Klut van D66 de schone taak om deze taart dit jaar aan de organisatie van de Visbuurtweek te overhandigen.
Een week van te voren werd de voorzitter door Frans Klut gebeld met de vraag of zij op maandag 14 februari thuis zou zijn en of zij dan een aantal vrijwilligers, die hebben meegewerkt aan de "Visbuurtweek", wilde uitnodigen omdat D66 zou langskomen met een verrassing. Janna reageerde blij verrast en zou zorgen dat de juiste mensen aanwezig zouden zijn. Janna heeft een 14-tal mensen, die organisatorisch veel inzet hebben gepleegd, uitgenodigd uit de ruim 170 vrijwilligers. Dat onderdeel van het vrijwilligerswerk dat niet gezien wordt maar van groot belang is voor het slagen van het project. Een aantal van deze mensen konden vanwege hun werk helaas niet aanwezig zijn.

Eén voor één kwamen de genodigden binnen, een gezellige drukte, een geurige kop koffie, luidruchtige stemmen en ja..... daar waren ze: de Valentijnstaarten van D66, gebracht door Frans Klut en Gre de Vries. Een heerlijke traktatie die met veel genoegen zou worden opgegeten, maar eerst met zijn allen op de foto. Saskia Kuik van Den Helder Actueel was getuige van de uitreiking van de Valentijnstaart en nam van de gelegenheid gebruik om de diverse aanwezigen te interviewen.


vlnr. Frans Klut, Janna van Os, Maarten Noot, Netty Kolsteeg, Ronald van Rietschoten, Anton Zwart, Bert van Gent, Petra Alders, Ko Minneboo, Cees Pieterse en Nynke Wever. Op de foto ontbreken Gerrit Wellerdieck, Jaco Batenburg, Bas Ouwens, Hennie van Deursen en Hannie Maasland. Gre de Vries en Saskia Kuik maken de foto.

Trots op Visbuurt
Frans Klut gaf blijk trots te zijn op de Visbuurt waar hij zelf ook woont. "We zetten als D66 ieder jaar iemand in het zonnetje. Namens de provinciale afdeling van D66 kozen we dit jaar voor de voedselbank en namens de afdeling Den Helder gaat de taart nu dus naar de organisatie van de Visbuurtweek. Dat was een groot succes, en de gelegenheid de organisatie hiervoor nogmaals te bedanken, kun je niet laten liggen", aldus Frans.
Zijn bewondering gaat vooral uit naar de saamhorigheid die het feest gebracht heeft in de buurt. "We hadden altijd een scheiding tussen de Brouwerstraat Noord en Zuid. Die mensen spraken niet met elkaar en nu zag je ze gewoon samen dingen doen. Dat was hartverwarmend".

Op de kaart
"Het is ongelooflijk om te zien wat er in zo’n week allemaal mogelijk is in een buurt: de kinderspelen, de historische route, er is een boek uitgegeven, noem maar op. Het heeft niet alleen de Visbuurt maar ook heel Den Helder positief op de kaart gezet en heeft een aanstekelijke werking op andere buurten", aldus Klut.
Janna was heel blij met de taarten. "Wat ik vooral heel leuk vind is dat we er nu, een half jaar later, nog voor worden bedankt. Het betekent dat het feest is blijven hangen en zegt iets over wat we met z'n allen in de Visbuurt hebben neergezet".

   

Tijdens de koffie met taart werden herinneringen aan de Visbuurtweek opgehaald, maar ook de diverse projecten, waar de Visbuurt mee te maken krijgt, besproken.
De liefde voor de Visbuurt stroomt immers altijd door de aderen en plannen die de Visbuurt raken zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden.
We zijn o.a benieuwd hoe het gaat aflopen met de Houtmolen op het Vinkenterrein, komt het er wel of niet of wordt het dan toch nog een Stadhuis of wordt het iets totaal anders?