Belangen Vereniging Visbuurt
gemeente Den Helder Woningstichting Den Helder Webdesign Noord-Holland

Digitale nieuwsbrief nr. 13 | 11 april 2011

Een nieuw jaar een nieuw bestuur met, zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld, vele uitdagingen voor de BVV. Om alle uitdagingen en activiteiten te kunnen financieren en goed te kunnen laten verlopen zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe leden die de Visbuurt een warm hart toe dragen.
Kent u Visbuurtbewoners die nog geen lid zijn of nog niet weten wat wij voor hun kunnen betekenen, vertel ze dan over de BVV. Meer informatie over de Belangenvereniging Visbuurt is te vinden op www.visbuurt.nl.

Voortaan wordt er elke 1e dinsdag van de maand ledenvergadering gehouden in de Viskom, aanvang 19.00 uur.


Afscheid Janna van Os

Op de Algemene Ledenvergadering van 1 maart 2011 heb ik, Janna van Os, mijn functie als voorzitter van de Belangenvereniging Visbuurt reglementair beëindigd en mij niet meer herkiesbaar gesteld.
Ik heb de functie van voorzitter van de Belangenvereniging Visbuurt 9 jaar bekleed en ik kan zeggen met veel plezier.

   

Tijdens de ledenvergadering werd afscheid genomen van secretaris Jan v/d Berg, die wegens een operatie die dag niet aanwezig kon zijn maar vertegenwoordigd werd door zijn vrouw Evelien, Algemeen bestuurslid Anton Zwart en mijn persoontje voorzitter Janna van Os.
Op indrukwekkende wijze werd de inzet van deze bestuursleden verwoord door Jaco Batenburg en kregen de scheidende bestuursleden allen de oorkonde "Lid van Verdienste" uitgereikt, een schitterend boeket bloemen en een presentje.
Anton Zwart en ik blijven zich de komende 3 jaren inzetten voor het Wijkveiligheidsplan Visbuurt, en hopen op deze wijze mee te helpen aan een leefbare, veilige, schone en gezellige Visbuurt.

Ik spreek de wens uit dat u het huidige bestuur op allerlei wijze blijft steunen in haar acties en activiteiten. Ik wens het bestuur van de BVV alle wijsheid toe in de te nemen beslissingen, alle plezier toe in de geplande activiteiten en heel veel aanmeldingen toe voor nieuwe bestuursleden, straatambassadeurs en vrijwilligers.

De gemeente zegt dat de Visbuurt de allermeeste aandacht krijgt toebedeeld, maar dat is alleen mogelijk als je hard genoeg roept en iedere keer zorgt dat je in de aandacht blijft. Dat is mijn streven geweest, zorgen dat we geen roepende in een woestijn zijn maar daar te roepen waar we gehoord worden. Mensen overtuigen van de noodzaak van je hulpvraag en net zo hard meewerken aan het tot stand komen van passende oplossingen.
We hebben als bestuur van de BVV veel bereikt en willen nog veel meer bereiken en daar wordt blijvend aandacht aan geschonken door het nieuwe bestuur, bestaande uit: Interim-voorzitter en secretaris Nynke Wever, Penningmeester Jaco Batenburg en Algemeen bestuurslid Hannie Maasland.

De noodzaak blijft dat dit bestuur versterkt wordt en de werkdruk hierdoor verminderd wordt, dus meld u aan voor een bestuursfunctie of als ondersteunend lid.

Ik groet u allen,
Janna van Os


Nynke Wever, interim voorzitter/secretaris

Op de Algemene ledenvergadering van de BVV, op 3 maart 2011, is mijn kandidaatstelling in stemming gebracht. Omdat er op die dag nog niemand was die als voorzitter naar buiten toe wilde treden heb ik ook de taak van interim-voorzitter op mij genomen. Gelukkig heeft Wendy de Haan ons laten weten dat zij mij wil helpen met het uitvoeren van de secretariële werkzaamheden.
Tijdens de vergadering voor de Koninginnedagviering heeft Frans Polet te kennen gegeven dat hij voor de BVV wel wat wil gaan betekenen op het gebied van Sponsorwerving en Fondsenwerving. Inmiddels heeft hij al een sponsor gevonden die het springkussen op Koninginnedag wil financieren.
Janna heeft contact gehad met Koos van Dongen, hij is eventueel bereid om als Voorzitter van de BVV voor ons op te treden. Hij gaat zich dan vooral toespitsen op de belangenbehartiging van de Visbuurt.

Met de aanmelding van deze bestuursleden zijn wij erg blij, dit neemt natuurlijk niet weg dat wij nog steeds op zoek zijn naar bestuursleden die ons team verder willen versterken. Er zijn altijd wel kleinere taken die kunnen worden gedaan waardoor onze werkdruk wordt verlicht.
Wilt u zich inzetten voor de Visbuurt en wilt u een van onze taken voor uw rekening nemen dan kunt u zich aanmelden bij de voorzitter van de Visbuurt Belangenvereniging, tel.: 06-362 661 95 of mail naar voorzitter@visbuurt.nl. (ook voor informatie kunt u hier terecht).

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK,
IN DE BUURT WAAROP WE TROTS MOGEN ZIJN!!!


Vrij buitenspelen in de Wijk

De 2 projecten die in de Visbuurt gerealiseerd worden vorderen gestaag. Het basketbal/voetbalveld achter de Vomar is klaar, het wachten is nog op de kabelbaan en de bankjes.

  

Als de jongeren uit de Visbuurt meewerken!! wordt het hun plek en zal er minder snel schade worden toegebracht aan de speelplek. De verwachting is dat het speelveldje half april klaar is. Hier streven wij wel naar aangezien er op 29 en 30 april diverse activiteiten gaan plaats vinden op en rondom het nieuwe basketbal/voetbalveld.

Ook het schoolplein van de Thijsseschool is binnenkort aan de beurt. De plannen zijn gemaakt, eind april wordt het plein door de leerlingen, die hieraan mee hebben gewerkt, gepresenteerd aan de medeleerlingen. Het totale schoolplein wordt herbestraat en er worden namen van buurtkinderen in de bestrating opgenomen. Er komt een pannaveldje en er worden 3 elementen geplaatst waar de kinderen in, op, onder en door kunnen kruipen. De drie elementen vormen samen de naam JAN (Jantje Beton). Verder wordt er nog wat beplanting geplaatst om het geheel wat meer uitstraling te geven.


Koninginnenach en Koninginnedag

De voorbereidingen voor 29 en 30 april zijn in volle gang, het wordt weer een ouderwetse Koninginnendag met muziek en activiteiten. Daarnaast wordt er op 29 april tijdens Koninginnenach een Vrijmarkt gehouden. Dit alles doen wij in samenwerking met De Viskom en bewoners van de Brouwerstraat.

Kijk ook eens op www.visbuurt.nl.


Burendag/Visbuurtfeestdag

Het bestuur heeft zich voorgenomen dit jaar ook een Visbuurtfeest DAG te houden, deze zal samenvallen met de burendag op 24 September. Ook deze feestelijkheden vinden rondom De Viskom plaats. Over de juiste invulling wordt nog gesproken. Heeft u een leuk idee? Dan kunt u deze aan ons kwijt op voorzitter@visbuurt.nl.
Ook voor deze dag en de voorbereidingen hierop zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers. U kunt zich hiervoor aanmelden bij j.batenburg@hetnet.nl.


Straathoekwerk

Hallo, mijn naam is Isabel Meijboom-Martinez. In Den Helder Binnen de Linie ben ik werkzaam als straathoekwerker. Tot op heden ben ik veel werkzaam in de Visbuurt. Op straat maak ik contact met buurtbewoners en jongeren. Door in gesprek te gaan probeer ik overlast te verminderen en een bijdrage te leveren aan zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren. Waar nodig voer ik gesprekken met ouders en verwijs ik door naar school, hulpverlening, jongerenwerk, etc. Altijd in samenspraak met de jongere!

Een grote groep jongeren uit de Visbuurt maakt nu sinds 3 weken, 3 dagen per week, gebruik van een jongerencentrum. Daar kunnen zij ongestoord rondhangen, gamen en muziek draaien, maar ook meedenken over activiteiten en het organiseren van feestjes.
Deze locatie wordt gedragen door vrijwilligers en ondersteund door het Jongerenwerk Den Helder.

Heeft u vragen, een melding of een klacht met betrekking tot jongeren, dan kunt u mij bellen op onderstaand nummer. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, dan kunt u bellen met de coördinator jeugd en jongerenwerk, Louise Zee.

Met vriendelijke groet,
Isabel Meijboom-Martinez
Straathoekwerker Stichting De Wering
06 -814 55 984
i.martinez@stichtingdewering.nl
Louise Zee
coördinator jeugd en
jongerenwerk Stichting De Wering
06 - 814 55 616
l.zee@stichtingdewering.nl

Paal en Perk

Op diverse plaatsen in de Visbuurt zijn de afgelopen tijd palen geplaatst zodat een aantal parkeerknelpunten in de buurt zijn opgelost. Op een aantal plaatsen moet dit nog gerealiseerd worden, hieraan wordt door de BVV gewerkt.

In het perk aan de Oranjestraat/Gasstraat is nieuwe beplanting gezet, deze hoek ziet er nu al een stuk beter uit. De bewoners van de Gasstraat en de Oranjestraat hebben een brief van de gemeente gehad met daarin de mededeling dat er ook nog 2 bomen gekapt gaan worden.


Meld problemen en klachten!

Heeft u een melding van een probleem in de Visbuurt of een klacht over bijvoorbeeld vuil op straat of een kapotte put enz., meld dit dan bij de gemeente op telefoonnummer 140223. Je kunt het ook melden bij de BVV, dan geven wij je opmerking, klacht of probleem door. En we kijken natuurlijk ook wat wij voor je kunnen betekenen om het probleem op te lossen.
Voor meldingen met betrekking tot vandalisme of andere soorten van overlast kunt u bellen met de politie 0900-8844 of meld misdaad anoniem op nummer 0800-7000.
Melden van problemen en klachten heeft altijd zin, wanneer u geen melding maakt gebeurt er zeker niets!!
Dus blijf melding maken omtrent vandalisme of andere problemen in de buurt. Ook al lijkt dit niet altijd zo te zijn: elke melding wordt serieus genoteerd.


Rondleiding van Wethouder Suzanne Den Dulk door de Visbuurt

Op de toch nog frisse woensdagmiddag 30 maart jl. verzamelen de deelnemers zich om 14.30 uur op de Vismarkt om de sinds oktober 2010 geïnstalleerde Wethouder, die de wijk Visbuurt heeft toegewezen gekregen, bekend te maken met háár Visbuurt.

Er was een beknopte rondleiding samengesteld omdat de wethouder om 16.00 uur een spreekuur heeft in de Viskom.
Lees meer over deze rondleiding op www.visbuurt.nl/rondleiding.


Spreekuur Suzanne den Dulk

Op het spreekuur was het jammer genoeg erg stil, slechts één 11-jarige jongen, Vincent Smit, kwam na de scholierenveldloop op het Marinesportveld, naar het spreekuur om te vragen voor knikkerpotjes bij buurthuis de Overzet in de Vogelwijk. Hij kwam met een goed onderbouwd verhaal en de wijkmanager, Cees Pieterse, belde direct naar de wijkconciërge, Netty Kolsteeg, die zo spoedig mogelijk naar de Viskom is gekomen om de jongeman te woord te staan en een vervolgafspraak te maken.

rondleiding
Van l. naar r.: Suzanne Den Dulk, Vincent Smit en Netty Kolsteeg


"De Goede Verwagting"

De Helderse Molenstichting wil graag uw aandacht voor de wederopbouw van de houtzaagmolen "De Goede Verwagting" op het Vinkenterrein. Vroeger stond er een houtzaagmolen op de zuidwest grens van de Visbuurt (toen Nieuwstad genoemd) in een gebied dat toen de Ribbetjes werd genoemd. Deze locatie staat nu bekend als het Vinkenterrein nabij de Fabrieksgracht en Ruyghweg. Deze molen stond er van 1824 tot 1897 en was in eigendom van Gebr. Janzen, zij waren tevens eigenaar van de meel- en trasmolen De Eendragt.

De molen werd op zaterdagmiddag 4 september 1897 tijdens een hevige donderbui boven Den Helder door de bliksem getroffen. De Helderse Courant schreef toen: 'De houtzaagmolen van de heren Jansen & co, achter de Sluisdijkstraat, was door het hemelvuur getroffen, zodat een ogenblik later vlammen en dikke rookwolken het luchtruim opstegen. De brandklokken begonnen te luiden en spoedig daarna zag men brandspuiten aansnellen. De molen te redden bleek ondanks alle inspanning onmogelijk, die stortte na enige tijd met hevig gedruisch in elkander. Naar men ons mededeelde was alles tegen brandschade verzekerd en zal de molen niet meer worden opgebouwd', aldus de Helderse Courant. Daarna kwam op die plek een stoomzagerij.
Het Vinkenterrein heeft dus een rijke historie maar ligt er nu verwaarloosd bij. Met een nieuwe gymzaal, fraai aangelegde parkeervakken, een sportveldje en een fraaie molen behoort dit beeld hopelijk binnenkort tot het verleden! Dit is het doel wat de Helderse Molenstichting graag wil bereiken. Het is de bedoeling dat de molen wel zal moeten draaien maar niet 's avonds en 's nachts en ze zal ook niet echt hout gaan zagen, maar vanzelfsprekend willen we wel het houtzaag proces laten zien. Ook willen we in de molen de rijke molengeschiedenis van Den Helder laten zien. Speciale aandacht krijgt ook de stappen van historische molens naar moderne windenergie. (informatie afkomstig van de website van de Helderse molenstichting "de Onderneming" www.heldersemolens.nl.)

Op dinsdag 4 oktober zal de Heer Verhoef een presentatie komen houden over het plan voor de wederopbouw van de houtzaagmolen. Via de website van de Belangenvereniging kunt u een link vinden naar de website van de Helderse molenstichting.


De Visbuurt: Een buurt die het predikaat "Kern met Pit" verdient

Dat zijn de lovende woorden uit het juryrapport van de Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij die werden uitgesproken tijdens de prijsuitreiking van de leefbaarheidwedstrijd op vrijdag 8 april jl. in het Provinciehuis te Haarlem.

Directeur Frank van Bussel van de KNHM gaf aan dat de hoofdjury van Kern met Pit had besloten ons project een geldprijs toe te kennen van € 1.000,-. Uit de deelnemersgroep die actief deelgenomen had aan de organisatie van de Visbuurtweek moest de BVV 5 personen kiezen die mee mochten naar de prijsuitreiking. Geen gemakkelijke opgave: we wilden iedereen wel meenemen die zich ingezet hadden.

Besloten werd om voorzitter Janna van Os, penningmeester Jaco Batenburg, Hennie Dijkstra van het Opbouwwerk, Ronald van Rietschoten die de gehele PR voor de Visbuurtweek voor zijn rekening had genomen en Bert van Gent, de gids van de Historische Borden route tevens oud voorzitter van de vorige Visbuurt Belangenvereniging mee te nemen.

Het Gemeentebestuur had zelf een uitnodiging gekregen om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn van hún Visbuurt. Wethouder Pia Bruin zou hierbij aanwezig zijn, dat waardeert de BVV zeer, zij heeft de Visbuurtweek ook officieel geopend. Helaas heeft zij onverwacht moeten afzeggen.

De Belangenvereniging Visbuurt had zich aangemeld met het project 200 Jaar Visbuurt met als slogan "Trots zijn op je buurt".

We hebben het programma ingediend en verteld dat ons streven was een "Schone, Hele, Veilige en Gezellige buurt" te realiseren waarbij de sociale cohesie zou worden versterkt.
De BVV denkt dat zij daarin is geslaagd, we begonnen als bestuur van 4 personen en eindigden met een grote groep vrijwilligers van 175 personen, een geweldig resultaat.

Voorzien van koffie en thee heeft de BVV haar promotiemateriaal neergezet om te laten zien aan de andere deelnemers wat het project 200 Jaar Visbuurt heeft ingehouden. Een laptop met de DVD en met foto’s van de Visbuurtweek, een map met krantenartikelen, alle Nieuwsbrieven en de map van de rondleidingen door de buurt.

Het officiële gedeelte vond plaats in de prachtige statenzaal van het provinciehuis.
De BVV heeft het Predikaat "Kern met Pit" gekregen met de daarbij behorende geldprijs van € 1.000,-. De oorkonde van Plexiglas met het logo van Kern met Pit kan op een strategische plek in de buurt worden opgehangen.

   

De Belangenvereniging Visbuurt is zeer blij met haar prijs én met het Predikaat Kern met Pit voor onze Visbuurt, wij feliciteren de bewoners met hún bereikte doel. En Trots zijn wij als bestuur van de BVV dat de Visbuurt het predikaat "Kern met Pit" mag dragen.


Even voorstellen: Frans Polet

Beste leden, via deze weg wil ik mij even aan u voorstellen als nieuw bestuurslid van de BVV.
Mijn naam is Frans Polet, ik ben 39 jaar jong en woon in de Jan in 't Veltstraat. De reden waarom ik mij heb aangemeld bij de BVV is dat ik vind dat de organisatie goed werk verricht voor onze mooie Visbuurt. Ik wil daar dan ook graag mijn medewerking aan verlenen op het punt van een stuk sponsor- en fondsenwerving en allerhande voorkomende werkzaamheden.


Even voorstellen: Koos van Dongen

Ik ben Koos van Dongen uit de Nieuwstraat 76, waar ik samen met Ria woon en met veel plezier. Mooie buren om ons heen en een open buurt met heel veel mooie mensen die veelal heel aanspreekbaar zijn en waar sociaal nog een mooi woord is.
Zelf kom ik voort uit de Stadspartij Den Helder die ik heb opgericht en ik wil mij nu graag inzetten voor onze buurt. Op dit moment loop ik al mee met Janna van Os die veel goed werk heeft gedaan in de Visbuurt en wat nu zeker een goed vervolg moet krijgen.
Ik ben begonnen in de buurt met mijn eigen stoep en omgeving en hou dat bij en ga nu een stap verder en hoop dat vele mensen mij volgen. Mijn deur zal altijd open staan en voor een goed gesprek in de wijk sta ik altijd open, maar ik vraag ook medewerking. Ik ga mijn best doen en hoop met veel medewerking het beleid van Janna en het bestuur te kunnen voortzetten. Eén ding wat ieder moet weten: ik ben geen 'feestbeest' maar wil wel graag met plezier een beetje meegenieten, maar verder verwacht ik het meeste van mijn buurtgenoten.


Even voorstellen: Wendy de Haan

Hallo, ik ben Wendy de Haan en ik woon nu ongeveer 10 jaar hier in de Visbuurt.
Ik wil meer betrokken zijn in de buurt en ben sinds de Visbuurtweek lid geworden van de BVV. In de nieuwsbrief las ik dat Nynke wel wat hulp kan gebruiken met het secretariaat en heb ik mij daarvoor aangemeld. Op deze manier hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen voor een schone, veilige en gezellige Visbuurt!

Tot ziens in de Visbuurt,
Wendy de Haan


Aanmeldformulier

Om u aan te melden voor de verschillende aktiviteiten kunt u de flyer downloaden en indien gewenst uitprinten vanaf de website. Klik HIER.



Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor diverse activiteiten in de Visbuurt. Vindt u het leuk om tijdens activiteiten te helpen, dan kunt u zich opgeven als vrijwillige oproepkracht. U kunt uw naam, adresgegevens, e-mail en telefoonnummer dan sturen naar voorzitter@visbuurt.nl zodat wij u eventueel kunnen benaderen wanneer wij een keer vrijwilligers nodig hebben.

ZEGT HET VOORT!
Heeft u een idee hoe we meer mensen kunnen bereiken met informatie over activiteiten van de BVV? Stuur dan een mailtje aan voorzitter@visbuurt.nl.