Belangen Vereniging Visbuurt
gemeente Den Helder Woningstichting Den Helder Webdesign Noord-Holland

Digitale nieuwsbrief nr. 14 | 12 december 2011

Elke 1e dinsdag van de maand is er een ledenvergadering in de Viskom, aanvang 19.00 uur. Het 1e half uur van deze vergadering is er voor buurtbewoners de mogelijkheid om binnen te lopen en eventuele problemen/suggesties neer te leggen bij het Bestuur van de BVV.


Waar willen wij naar toe in de Visbuurt!

Door diverse storende elementen word het drukker in de buurt en daar moeten we met de middelen die ons worden aangereikt iets tegen proberen te doen.
De verstoringen worden onder andere veroorzaakt door de vele kamerverhuurbedrijven in onze wijk, waar veel mensen wonen die nergens meer terecht kunnen en die bij ons door kamerverhuurders tegen veel te hoge tarieven binnen onze wijk worden gehaald. De groep mensen die er woont heeft geen band heeft met de wijk en enkelen zorgen ook voor behoorlijke overlast. Toezicht en een goed beheersplan is er nooit gemaakt waardoor alles kan en mag en de overlast al maar toeneemt. Door de nieuwe wetgeving hebben wij de mogelijkheid gekregen om als wijk in te grijpen daar waar het escaleert. We hebben zo de kamerverhuurbedrijven naar een toekomstig één procent terug weten te dringen. Daar waar veel overlast is zullen zelfs bedrijven gedwongen worden te sluiten. Jarenlang is door de kamerverhuurbedrijven, zonder na te denken wat dit betekent voor de wijk en zijn bewoners, wanbeleid gevoerd. Grote panden zijn opgedeeld en huisjes worden hier en daar bewoond door veel te veel mensen die tijdelijk een plekje hebben in de wijk. Degene die hier wel bij varen zijn de zogenaamde kamerverhuurders waarvan er velen zelf niet meer in de Visbuurt wonen maar wel hun geld hier verdienen en de buurt met de ellende laten zitten.
Met de nieuwe wetgeving in ons bezit en de gemaakte afspraken naar aanleiding van deze zelfde wetgeving met ambtenaren over handhaving, denkt de BVV dat we de komende jaren niets meer moeten pikken wat niet door de beugel kan en wat onze normen en waarden overschrijdt. Daarvoor zullen we een actieplan moeten opstellen over onze normen en waarden in de wijk en daarbij ook de verhuurders van de kamerverhuurbedrijven betrekken. Vooral deze groep zal moeten zorgen dat zij de kwaliteit van hun panden naar een veel hoger niveau moeten opkrikken en een betere keuze moeten maken aan wie zij gaan verhuren. De BVV zal de gesprekspartner moeten worden tussen de verhuurders en de wijk waardoor de kwaliteit van de wijk verbetert en de waarde van huizen niet door verloedering van de wijk extra hard terug zal lopen. Verwaarlozing van leegstaande panden zal door de BVV in de gaten moeten worden gehouden en panden die voor bewoning geschikt zijn moeten dat ook blijven. Mensen die denken dat wij daar niets mee te maken hebben kunnen wij, door de nieuwe wetgeving, er zelfs toe dwingen er wat aan te doen en niet tolereren dat door toedoen van derden dit de verkeerde kant op gaat.

Bedrijven in de wijk, vooral bedrijven die daar volgens het bestemmingsplan niet horen, zullen aangespoord moeten worden om daar weg te gaan en hun bedrijvigheid daar te gaan uitvoeren waar het meer thuishoort. Vooral in de omgeving van de Jan in ‘t Veldstraat begint het de spuigaten uit te lopen, waardoor bewoners veel overlast hebben en het gevoel hebben op een industrieterrein te wonen. Een takelservice die bij nacht en ontij op pad gaat, een bouwbedrijf in de oude IJsfabriek, de vrachtwagens van de Vomar, een garagebedrijf tussen de huizen met auto's en boten voor de deur, een hovenier, een timmerbedrijf in de oude kerk, dit alles geeft veel onrust en druk verkeer wat er niet hoort. Veel is gedoogd maar we moeten er aan werken dat gedogen over moet zijn en dat moet worden overgegaan tot het verbeteren van de omgeving en de leefbaarheid van de wijk.

De wijk heeft ook een groot probleem wat geparkeerde auto's betreft. Vooral de bedrijfswagens in de straten geven een groot gevoel van "overal blik" en geeft aan onze kinderen het gevoel nergens meer te kunnen spelen. Oplossingen zoals elders parkeren worden volledig genegeerd door bijna alle bestuurders. Een oplossing zou zijn bewoners van de Visbuurt een vergunning te verlenen voor één auto en verder geen vergunningen af te geven voor meer auto's. Er moet een streng beleid worden gevoerd op handhaving. Op de plekken waar bedrijfswagens wèl kunnen staan kan ter compensatie cameratoezicht worden ingezet voor de veiligheid van de auto's en hun materiaal. De gemaakte parkeerpleintjes achter de huizen zijn veelal gemaakt voor de straten waar geen auto's zijn toegestaan en zijn niet gemaakt voor boten, oude auto's, aanhangers enz. Ook hier verwachten wij dat er gehandhaafd wordt.
Leefbaarheid van de wijk door middel van handhaving zal een belangrijke taak worden van de Belangenvereniging Visbuurt. Maar ook zullen we moeten werken aan homogeniteit en leefbaarheid, vooral voor onze kinderen in de buurt.
Feesten binnen de wijk moeten wij met burgers blijven organiseren ter bevordering van de sociale cohesie. Daarvoor zal een centrale plek in de wijk moeten worden gecreëerd. De Vismarkt is hiervoor een geschikte plek omdat het centraal in de wijk ligt. Het mooiste zou zijn daar een vlak plein van te maken waarbij het kunstwerk een mooie centrale plek terug krijgt.
Hulpverleners, zoals die er nu al zijn, kunnen centraal worden samengevoegd zoals het Leger des Heils, Avalon en de Wering, de wijkagent, wijkzuster (zichtbare schakel) alles in het centrum van de wijk en bij elkaar. Zelfs het idee leeft, om in de keuken van het daklozenpension maaltijden te bereiden voor de bewoners in de wijk die daar zelf niet meer toe in staat zijn, zodat zij daar met elkaar kunnen eten en praten over de dingen die gebeuren (net als bij een Mensa). Het buurthuis zal zich ook gaan bezig houden met de wat oudere jeugd in onze wijk en onder begeleiding van professionals meer activiteiten ontplooien om zo met deze jongeren een plaats te scheppen waar zij graag vertoeven.

Met het voorstel vanuit de gemeente met een nieuwe methodiek voor actief burgerschap zal dit gaan lukken (werken aan een veiligere Visbuurt, Den Helder).
Er is jarenlang door de verenigingen in de Visbuurt gewerkt aan samenwerking tussen burgers en aan homogeniteit in de wijk en dat is ten dele gelukt, maar er is nog een lange weg te gaan. Tot nu toe is er veel te veel vrijblijvend gegaan in een redelijke samenwerking tussen gemeente en de Visbuurt. Maar veel is ook blijven hangen door niet voldoende te handhaven en te veel te tolereren.

Voor het bestuur van de Belangenvereniging Visbuurt zal dat ook een verandering teweeg brengen maar met de gemeente worden daar afspraken over gemaakt. Cursussen worden gegeven aan medewerkers, gericht op werken aan een veiliger Visbuurt en om gerichter met ambtenaren en burgers en de regels om te gaan. Gekeken zal worden naar andere gemeentes waarbij dit al wordt toegepast om te voorkomen dat we beginnersfouten gaan maken. Wij hopen dat de nieuwe manier van werken zal bijdragen aan het waardevast houden van eigendommen en dat door optreden van ambtenaren, daar waar nodig, de ruimte en leefbaarheid zal worden verbeterd.

Wij hebben afgelopen jaar niet stil gezeten en zijn met veel dingen bezig geweest. Het is al weer een tijdje geleden dat de laatste nieuwsbrief de deur uit ging, maar we willen toch graag verslag doen van de diverse gebeurtenissen.


Koninginnenacht

29 April was het zover: de eerste Koninginnenacht Vrijmarkt.
De markt begon om 17.00 uur bij een stralend zonnetje. Met een tiental kramen en een groot aantal grondplaatsen was er genoeg aanbod voor de mensen om lekker te snuffelen. De markt begon in de Brouwerstraat waar het al snel gezellig was door de aanwezigheid van een DJ.
De markt liep verder door het poortje naar de Vijzelstraat waar je vrolijk werd ontvangen door het draaiorgel "de Paardenkop". Ook daar waren er diverse kramen en grondplaatsen die verder doorliepen door de Bakkerbreestraat en daar eindigde met een zweefmolen voor de kinderen. Het was jammer dat de temperatuur in de avond ontzettend snel daalde waardoor er al veel kooplieden hun spullen pakten en naar huis gingen.
Voor de mensen die nog zin hadden in een klein voorproefje op Koninginnedag was er in De Viskom nog een Oranjebal georganiseerd met live muziek onder leiding van Mario Vanacker. Ook hier was het een gezellige drukte en werd het koninginnefeest alvast in volle gang gebracht. Kortom: we kunnen met zijn allen terug kijken op een zeer geslaagde koninginnenacht die volgend jaar uiteraard weer een vervolg zal krijgen.


Koninginnedag

Kern met PitVoor de aanvang van de festiviteiten met Koninginnedag werd bij De Viskom de oorkonde 'Kern met Pit' onthuld door wethouder Suzanne den Dulk.
We hebben er voor gekozen om de oorkonde aan de muur van De Viskom te hangen omdat de samenwerking met De Viskom steeds groter wordt, en er komen ook altijd veel buurtbewoners. Deze prijs is dankzij de inzet van alle bewoners van de Visbuurt gewonnen. Ook de gemeente Den Helder, het Opbouwwerk en de vele vrijwilligers van '200 jaar Visbuurt' hebben hun steentje hierin bijgedragen. Kortom een mooi stukje samenwerking.

Het bij de prijs behorende geldbedrag ad 1000,- euro zal weer in een feest worden gestoken.
Het koninginnedagfeest ging verder met de jaarlijkse optocht van versierde fietsen, skelters en dit keer zelfs kinderen in een versierde rolstoel. De stoet ging dwars door de hele buurt met de Scoutingband voorop.

koninginnedag
Er stonden niet heel veel mensen langs de kant van de weg, dit kwam omdat de meeste mensen zelf meeliepen met de optocht waardoor het een grotere stoet dan ooit was. Aan het eind van de optocht gingen de kinderen gelijk naar de spelletjes. Deze spelletjes, afkomstig uit de Brouwerstraat, waren net als in de Visbuurtweek weer een groot succes. Ruim 94 kinderen deden mee. koninginnedag
Bij het 5 tegen 5 voetbaltoernooi was ook een grote opkomst. Niet alleen hadden er zich 8 teams aangemeld, ook was er veel publiek rondom het nieuwe speelveldje te vinden.

De live muziek op het podium viel bij veel feestvierders in de smaak. Helaas zorgde de koude wind ervoor dat er veel mensen al vroeg huiswaarts gingen of elders vertier gingen zoeken. Volgende keer zullen wij proberen maatregelen tegen de koude wind te nemen waardoor ook dit tot het einde toe een gezellige happening wordt. Gelukkig was een buurtbewoner zo vriendelijk geweest een terrashaard te plaatsen waardoor er toch nog een warm plekje ontstond voor het podium.
Hennie Bedankt!

Op de BVV-hyves, de Viskom-hyves en op de site van Den Helder Actueel zijn leuke foto's te vinden.


Jantje Beton

Het voetbalveldje achter de Vomar is zo goed als af, door de jeugd is er een prachtige graffitimuur met een onderzee tafereel gemaakt. De BVV wil deze muur nog verder tot in de nok schilderen zodat de hele muur er weer fris uit komt te zien. Verder moeten er nog bankjes geplaatst en geschilderd worden, hiervoor wordt een werkavond georganiseerd.
Op 15 juli is het nieuwe schoolplein van de Dr. Jac. P. Thijsseschool feestelijk geopend. Het plein is ontworpen, in samenwerking met de leerlingen, rond het James Bond spel wat regelmatig wordt gespeeld tijdens de gymnastieklessen.

Jantje Beton

Voor de feestelijke opening was het Duo Straalman en Vriesman uitgenodigd, zij hadden zich verkleed als miss Money en miss Penny en kwamen uit naam van James Bond. Er waren sprekers aanwezig die allen een bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van het schoolplein. De directeur van Jantje Beton, de heer Rob van Gaal, wethouder Pia Bruin, mevrouw Mary Schooneman van de Rabobank en de heer H.C. Uri van de Meerwerf basisscholen, werden aangekondigd door Money en Penny en werden allen gefouilleerd om er voor te zorgen dat alles veilig was.

Jantje Beton

Door Bijpost Bestrating werd tijdens deze feestelijke ingebruikname de oude tegel tegen zinloos geweld (lieveheersbeestje) vervangen voor een nieuwe.
Aan het einde van de gezellige opening van het schoolplein werden alle kinderen getrakteerd op een ijsje dat werd aangeboden door AH Boonstra. Na de zomervakantie zal waarschijnlijk de laatste hand aan het schoolplein worden gelegd, namelijk de beplanting.


Sportveldje Jantje Beton

Jantje Beton en De Wering uit Den Helder hebben samen de jongeren benaderd om te horen wat zij willen en om te bekijken wat er mogelijk is. Zo is er achter de Viskom en de Vomar aan de Vijzelstraat een prachtig sportveldje gerealiseerd, waar gevoetbald en gebasketbald kan worden. Ook is er een kabelbaan voor de kleinere kinderen uit de buurt gemaakt, zodat er een plek is waar ze allemaal terecht kunnen.
Bij dit sportveldje is nu ook de kale muur versierd met graffiti. Ook vanuit de buurt worden al positieve geluiden over het project en de graffitimuur gehoord.


Verderop in de Visbuurt zal Jantje Beton ook nog een aantal speelmogelijkheden creëren. Wij zijn benieuwd wat er nog gaat komen, we houden u op de hoogte.


Vegen in de buurt

Eindelijk was het dan zover, er werd geveegd in de Visbuurt. Het werd ook wel tijd, want het was op een aantal plekken echt om je voor te schamen. Behalve het onkruid bleef hierdoor ook nog eens een hoop zwerfvuil op straat liggen.

Voortaan wordt er 2 x per jaar geveegd door de Gemeente. Wij vinden dit eigenlijk niet voldoende, de BVV wil daarom alle bewoners graag oproepen om ook hun goede wil te tonen en hun eigen stoep schoon te houden. Wanneer u zelf niet in staat bent om dit te doen, bijvoorbeeld vanwege lichamelijke problemen, meldt u dit dan bij ons dan zullen wij kijken wat wij voor u kunnen betekenen.


Want zeg nou zelf: zo'n geveegde straat ziet er toch veel beter, schoner en gezelliger uit!!


Stichting Present 5 jaar

Op 17 juli 2011 bestond Present Den Helder 5 jaar! Naar aanleiding hiervan werd er op vrijdag 23 september een jubileumdag georganiseerd. Deze dag begon met een Wijkproject in het kader van Burendag in de Louisehof.
Om 10 uur opende ambassadrice Linda Wagemakers het project met een muzikale omlijsting. Daarna werd er samen met vrijwilligers en bewoners aandacht besteed aan de perken en beplanting. Van 12.00 - 13.00 uur was er een gezamenlijke lunch waarna in de middag het project in de wijk een vervolg kreeg. Om 15.00 uur was de afsluiting.


Burendag 2011

Op 24 september 2011 hebben de Belangenvereniging Visbuurt en buurthuis De Viskom gezamenlijk de burendag georganiseerd.
De dag begon met zon en al om 10 uur hebben de vrijwilligers samen de diverse spullen, de muziek en het springkussen klaar gezet. Daarna startte de ludieke Flyer actie. Er waren nep bekeuringen gemaakt met daarop het verzoek een goed idee in te leveren bij De Viskom. Als tegenprestatie kon men 2 gratis consumpties krijgen en de kinderen kregen een ijsje. De 400 flyers werden door de buurt verspreid onder de ruitenwissers van auto's.

burendag

De gemeente Den Helder presenteerde het Projectplan Visbuurt voor de komende jaren. In samenwerking met diverse afdelingen en organisaties is deze tot stand gekomen. De Belangenvereniging Visbuurt is hierin ook een belangrijke deelnemer. Helaas was er niemand van de Gemeente aanwezig om hun plan toe te lichten.
Eén van de aandachtspunten in het plan is het parkeren in de Visbuurt. Dit onderwerp "Parkeren in de Visbuurt" was dan ook het thema van deze dag. Door middel van de ludieke flyer actie wilde de BVV bewoners prikkelen om na te denken over het thema Parkeren. Hierbij wilden wij benadrukken dat het ook om het Parkeergedrag van de bewoner zelf gaat. Hoe kunnen wij samen, met al onze auto's, op een prettige wijze de buurt leefbaar houden.

Per 1 juli werken de medewerkers van Omring Thuiszorg alleen nog in kleine teams. Zij staan dag en nacht klaar voor hun cliënten en werken intensief samen met eerstelijns zorgaanbieders en andere ketenpartners. Met de wijkverpleegkundige als vast aanspreekpunt. Tijdens de Burendag was De Zichtbare Schakel samen met de Omring aanwezig bij de Viskom, om een groter publiek te bereiken zijn de dames bij de Vomar gaan staan, de Vomar had ze een mooi plekje gegeven zodat iedereen ze direct kon zien staan.

Vomar

Op deze dag bestond er ook de mogelijkheid om kennis te maken met de BVV en haar werkzaamheden, wij hebben er op deze dag 10 nieuwe leden bij gekregen!

Bent u ook benieuwd wat wij zoal doen als belangenvereniging? Kom dan een keer langs op de algemene ledenvergadering of kijk op www.visbuurt.nl

DJ Jeffrey was aanwezig en verzorgde een gezellige muzikale mix voor iedereen en om 2 uur was Rik Niks van Bodylanguage aanwezig met een streetdance clinic voor iedereen.

burendag

Er was een verkeersspeurtocht door de buurt uitgezet. Om 17.00 uur was de prijsuitreiking van deze speurtocht. Er waren 2 winnaars, Jenske Jansen en Bibi Lindeboom ontvingen samen een bos bloemen en een grote zak snoep. 's Avonds werd er een BBQ gehouden, hiervoor had iedereen die wilde meedoen bonnen gekocht bij slagerij Fledderman, die er nog een grote schaal met spareribs bij had gedaan. We hebben met z'n allen heerlijk gegeten! De dag werd feestelijk afgesloten met livemuziek door Mario Vanacker in de Viskom.


Meld problemen en klachten!

Heeft u een melding van een probleem in de Visbuurt of een klacht over bijvoorbeeld vuil op straat, een kapotte put enz., meld dit dan bij de Gemeente op telefoonnummer 140223. Je kunt het ook melden bij de BVV, dan geven wij je opmerking, klacht of probleem door.
En we kijken natuurlijk ook wat wij voor u kunnen betekenen om het probleem op te lossen.
Voor meldingen met betrekking tot vandalisme of andere soorten van overlast kunt u bellen met de politie 0900-8844 of meld misdaad anoniem op nummer 0800-7000.
Melden van problemen en klachten heeft altijd zin, wanneer u geen melding maakt gebeurt er zeker niets!! Dus blijf meldingen maken omtrent vandalisme of andere problemen in de buurt! Ook al lijkt dit niet altijd zo te zijn, maar elke melding wordt serieus genoteerd.

OPROEP: wij willen graag de nieuwsbrief digitaal verzenden aan alle leden. Zou iedereen die de nieuwsbrief nog niet digitaal ontvangt zijn e-mail adres aan ons door willen geven? Kijk ook op www.visbuurt.nl.prettige feestdagen

"Presentatie Visbuurt
Aanpak 2012-2016"

Wij willen U van harte uitnodigen
om met ons te proosten op 2012
tijdens onze BVV Nieuwjaarsborrel.

U bent welkom op 10 januari
Van 19.30 tot 22.30 uur
in buurthuis De viskom.Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor diverse activiteiten in de Visbuurt. Vindt u het leuk om tijdens activiteiten te helpen, dan kunt u zich opgeven als vrijwillige oproepkracht. U kunt uw naam, adresgegevens, e-mail en telefoonnummer dan sturen naar voorzitter@visbuurt.nl zodat wij u eventueel kunnen benaderen wanneer wij een keer vrijwilligers nodig hebben.

ZEGT HET VOORT!
Heeft u een idee hoe we meer mensen kunnen bereiken met informatie over activiteiten van de BVV? Stuur dan een mailtje aan voorzitter@visbuurt.nl.