Belangen Vereniging Visbuurt
gemeente Den Helder Woningstichting Den Helder Webdesign Noord-Holland

Digitale nieuwsbrief nr. 15 | 6 februari 2012

Wanneer u deze nieuwsbrief digitaal heeft ontvangen kunt u uw papieren versie afzeggen door een email te sturen naar n.peek@quicknet.nl.

Elke 1e dinsdag van de maand is er een ledenvergadering in de Viskom, aanvang 19.00 uur. Het 1e half uur van deze vergadering is er voor buurtbewoners de mogelijkheid om binnen te lopen en eventuele problemen/suggesties neer te leggen bij het Bestuur van de BVV.


Spreekuur voor de Visbuurt

U heeft het vast al wel gelezen in de krant. Voortaan is er in de even weken elke donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur spreekuur in de Vismarktschool. U kunt hier terecht voor allerlei kwesties en vragen. Onderwerpen kunnen bijv. zijn: vuil op straat, hulp in huis, klachten, problemen enz. Er is iemand van het opbouwwerk aanwezig en de wijkverpleegkundige is er om vragen op allerlei gebied te beantwoorden.

Ook is er voor Den Helder een nieuwe website gemaakt, te weten: www.geldkompasdenhelder.nl. Deze website geeft tips en hulp bij allerlei zaken zoals het vinden van werk, geldzaken, leren, huis en zorg en nog veel meer.


Koninginnedag en Koninginnenach 2012

De voorbereidingen voor de Vrijmarkt op 29 april en het Koninginnedagfeest op 30 april zijn al weer begonnen. Het wordt weer net zo'n spetterend feest als in 2011. Op deze dagen kunnen wij wel wat hulp gebruiken. Wilt u helpen bij de spelletjes, het voetbaltournooi of een tapdienstje draaien dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Jaco Batenburg: j.batenburg@hetnet.nl of tel. 681375. Voor meer informatie over 29 en 30 april: blijf ons volgen op www.visbuurt.nl.

Wij willen weer gaan collecteren voor Koninginnedag van 14 t/m 18 februari en zijn nog op zoek naar collectanten. Ook hiervoor kun je je aanmelden bij Jaco Batenburg.


Aan tafel

Binnenkort wil de BVV gaan starten met een stratenbezoek in de buurt. Dit gaan wij doen door middel van het neerzetten van een grote tafel waarbij iedereen welkom is om aan te schuiven. Onder het genot van een kopje koffie kunnen dan zaken besproken worden die in die straat (of aangrenzende straten) aan de orde zijn. Dit gaat de BVV noteren en gelijk doormelden aan de gemeente zodat er direct actie kan worden ondernomen. Ook willen wij dan aan de bewoners van deze straten op die dag vragen om even gezamenlijk de bezem ter hand te nemen zodat het straatje er gelijk weer knap uit ziet.


Visbuurtweek 2013

Het is nog maar net 2012 maar er moet al weer begonnen worden met de voorbereidingen van de Visbuurtfeestweek in 2013. Dit evenement moet opnieuw van de grond getrokken worden en hiervoor kunnen wij wel wat hulp gebruiken. Niet alleen bij de voorbereidingen maar ook op de dag zelf.
Iedereen die zelf iets wil organiseren kan zich melden bij de BVV zodat wij het kunnen opnemen in het programma en eventueel de benodigde vergunningen en/of verzekeringen kunnen regelen. Gelukkig hebben wij een draaiboek en wij zullen dan ook enkele deelnemers van 2010 weer vragen om mee te doen zodat het weer net zo'n knalfeest wordt.


Visbuurtfeestdag 2012

Als voorproefje op de feestweek van 2013 wordt er door de BVV druk nagedacht over wat we dit jaar willen gaan doen op de Visbuurtfeestdag. Deze dag is op vrijdag 31 augustus. Ook voor deze dag zoeken wij vrijwilligers om mee te helpen en wij hopen dan ook dat iedereen weer net zo enthousiast is als in de feestweek van 2010. Het idee is om op de Vismarkt een markt te organiseren, wellicht weer met gebakken en gerookte Vis. Wat spelletjes voor kinderen en een springkussen. En natuurlijk niet te vergeten een podium met muziek voor iedereen. Heeft u er ook al zin in? Meld u aan bij de BVV om te helpen op voorzitter@visbuurt.nl.


Jaarvergadering

Dinsdag 6 maart 2012 is er de jaarvergadering van de Belangenvereniging Visbuurt in de Viskom. Aanvang 19.00 uur.
Tijdens deze jaarvergadering zal het jaarverslag en het financieel verslag worden toegelicht. Verder worden de nieuwe bestuursleden, Wendy de Haan en Frans Polet die al 1 jaar met ons samenwerken aangesteld.
Nynke Wever zal aftreden als interim Voorzitter en Koos van Dongen zal worden benoemd tot Voorzitter. Tot aan de jaarvergadering kunnen nieuwe kandidaat bestuursleden zich melden. Een voorwaarde voor benoeming is dat men minimaal 1 jaar lid is van de BVV. Wanneer men bezwaar heeft tegen de benoeming van bovenstaande kandidaten dient dit voor de Jaarvergadering schriftelijk te worden ingediend. Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op de vergadering van 6 maart 2012.
De agenda van de jaarvergadering vindt u op www.visbuurt.nl/agenda.


Korte lijnen met de Gemeente

Op 1 december heeft onze Wijkmanager Cees Pieterse afscheid genomen. Inmiddels hebben wij contact met zijn vervanger Gabie Ingelse. Er zijn samen met de heer Ingelse al grote stappen gemaakt. Het Wijkveiligheidsplan loopt nu en we gaan nu monitoren dat alle afspraken worden nagekomen die hierin zijn vastgelegd. We hebben korte directe lijnen met de Gemeente, dit betekent dat wanneer wij een melding maken er sneller en directer actie wordt ondernomen. In een paar gevallen is al gebleken dat dit erg goed werkt en we hopen dan ook dat we deze trend voort kunnen zetten in de komende jaren.


Afspraken kamerverhuurders

De BVV is bezig om samen met de kamerverhuurders in de Visbuurt afspraken vast te leggen in een soort beheersplan. Door middel van deze afspraken wil de BVV samen met hen bereiken dat de Visbuurt en de woningen in de Visbuurt naar een hoger niveau worden gebracht. Dit is positief voor de woningmarkt maar ook voor de leef- en woonomgeving van de Visbuurt. Wordt vervolgd!


Oproep

Er is gebleken dat een aantal van de bij ons bekende e-mailadressen niet meer kloppen. Wij willen dan ook aan iedereen vragen om uw emailadres aan ons door te geven zodat wij voortaan de nieuwsbrief per mail aan u kunnen versturen. Dit scheelt ons een hoop werk en tijd en bovendien is het kostenbesparend. En alles wat we kunnen besparen is meegenomen.Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor diverse activiteiten in de Visbuurt. Vindt u het leuk om tijdens activiteiten te helpen, dan kunt u zich opgeven als vrijwillige oproepkracht. U kunt uw naam, adresgegevens, e-mail en telefoonnummer dan sturen naar voorzitter@visbuurt.nl zodat wij u eventueel kunnen benaderen wanneer wij een keer vrijwilligers nodig hebben.

ZEGT HET VOORT!
Heeft u een idee hoe we meer mensen kunnen bereiken met informatie over activiteiten van de BVV? Stuur dan een mailtje aan voorzitter@visbuurt.nl.

Agenda Jaarvergadering 2012

Datum: dinsdag 6 maart 2012
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Viskom, Vijzelstraat

1.  Opening door de voorzitter

2.  Vaststellen notulen 1 maart 2011

3.  Verslag secretaris / voorzitter

4.  Beleid Bestuur

5.  Financieel jaarverslag en begroting penningmeester

6.  Verslag kascontrole commissie over het jaar 2011

7.  Verkiezing kascontrole commissie 2012

8.  Bestuursverkiezing

9.  Rondvraag

10. Sluiting vergadering