Belangen Vereniging Visbuurt
gemeente Den Helder Woningstichting Den Helder CIV Den Helder Aficom Accountants Bakkerij Dunselman AH Boonstra

Digitale nieuwsbrief nr. 11 | 15 december 2010

Dit is weer, sinds lange tijd, een Nieuwsbrief van de Belangenvereniging Visbuurt. Alle vorige nieuwsbrieven van de BVV waren digitaal en kunt u nalezen op www.visbuurt.nl.
In deze nieuwsbrief wil de BVV aandacht vragen voor de volgende zaken:


Koninginnedag 30 april 2011

Elk jaar valt ons weer op dat er met Koninginnedag zo weinig te doen is in onze mooie stad en onze buurt. Dat moet anders kunnen, volgens ons!
Daarom wil de BVV, in samenwerking met de Viskom, met Koninginnedag een evenement organiseren met live muziek, kinderactiviteiten, sport en spel en wellicht een rommel/vrijmarkt.

Enkele ideeën voor die dag zijn er wel, zoals een podium met muziek, spelletjes voor de jeugd, wat oudere en heel oude jeugd, en als dat lukt een voetbal en/of basketball toernooi om het door Jantje Beton vernieuwde sportplein aan de Vijzelstraat te heropenen.

Maar er is misschien nog wel veel meer mogelijk, daarom roepen wij de hulp in van alle Visbuurtbewoners om met ideeën te komen en deze samen met ons uit te voeren!
We doen natuurlijk ook een beroep op iedereen die zich wil inzetten als vrijwilliger om hier weer voor iedereen een ouderwets gezellige en onvergetelijke dag van te maken.

Wil je wat of weet je wat? Mail dan naar j.batenburg@hetnet.nl.

  

  Project "Vrij buiten Spelen in de Wijk" van Jantje Beton

Het project "Vrij Buitenspelen in de Wijk" van Jantje Beton vordert gestaag.
Er zijn diverse bijeenkomsten geweest waarbij vooral geluisterd werd naar de jeugd, de "ervaringsdeskundigen". Zij hebben aangegeven waar ze graag willen spelen en wat eraan schort om dat te kunnen doen.
Buitenspelen kan overal, maar niet veilig. De ruimten zijn door volwassenen ingericht waarbij vaak géén rekening werd gehouden met het prikkelen van de fantasie van de kinderen. In de bijeenkomsten van 14 en 20 oktober jl. is er gesproken over de realisatie van het project met o.a. Ester Bovenhoff (Gemeente), Mariella Versteeg (Jantje Beton), Hannie Maasland (BVV), Annelies Stins (Opbouwwerk Stichting de Wering), Team Jac.P. Thijsseschool (waaronder ook ons aankomend bestuurslid Nynke Wever), ouders van leerlingen en een aantal jongeren.
In aanloop naar deze besprekingen zijn er wandelingen door de Visbuurt gehouden om aan te geven waar de speelmogelijkheden zijn en hoe deze benut kunnen worden. Het is de bedoeling dat er voor het eind van 2010 speeltoestellen besteld gaan worden omdat het budget anders verloopt. Er zullen in de Visbuurt 2 projecten duidelijk zichtbaar worden, dat zijn het schoolplein van de Thijsseschool en het basketbal/voetbalveld achter de Vomar.

Er zijn 2 opties voorgelegd aan de jongeren waaruit zij een keuze konden maken:
Optie 1. Het plaatsen van een kabelbaan, meer groen, bankjes en een herbestraat basketbalveld waar een laag hek omheen komt te staan en een heg langs heel het groene veld. Er zullen een aantal iepen gerooid worden die op het basketbalveld staan, maar daar komen andere bomen voor terug. Dit alles is nodig om de Jevak activiteiten doorgang te laten vinden.
Optie 2. Het opsplitsen van het basketbal veld in een pannakooi en voetbalveld met 2 doeltjes.
De jeugd koos voor optie 1. Het totale project gaat 3 jaar duren en zal in 2013 worden afgerond. Ook is er gekeken naar meer plekken in de Visbuurt die eventueel ingericht kunnen worden als speelplek. Belangrijk is daarbij de verlichting. De gemeente, bij monde van Ester Bovenhoff, wil zo min mogelijk verlichting bij de speelplekken, omdat dit overlast door hangjongeren die zich daar dan verzamelen zou veroorzaken. De BVV vindt verlichting wél een belangrijke zaak en zal zich daar sterk voor maken.

Inmiddels is de jeugd bezig geweest met een kleurwedstrijd, waar zij hun mooiste kleurplaat konden inleveren bij de Vomar, de mooiste kleurplaat wordt gebruikt als ontwerp om de, nu nog kale muur aan de achterkant van de Vomar, op te fleuren. Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief weten we nog niet wie de winnaar is, we wachten in spanning af. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf betrokken worden bij het realiseren van de tekeningen op de muur. Het resultaat zal verbluffend zijn.

Op 26 november is er weer een bijeenkomst geweest over de plannen voor het schoolplein van de Jac. P. Thijsseschool. Nynke bericht hierover:
"Ik heb de 26ste weer gesprek gehad met J.Beton, het ontwerp is klaar en het zag er werkelijk fantastisch en gelikt uit vind ik. Ook de directeur van J.Beton was er bij en die was erg enthousiast. Even in het kort hoe het er uit komt te zien:"

De bestrating: op het ontwerp was de bestrating zwart/grijs, basis grijs met daarin zwarte letters waarmee enkele "veel" voorkomende namen van kinderen uit de Visbuurt worden gelegd op het schoolplein. De ondergrond van het voetbalveldje is contrasterend gelegd (dus zwart met grijze namen) er komen een aantal elementen op het plein in de vorm van letters (JAN B) 60 cm hoog (waarover heen onder door en doorheen gekropen kan worden) en waarop je tevens kunt zitten. Mogelijk met een soort telefoon systeem hierin verwerkt. De elementen waren op de tekening oranje wat een mooi contrast geeft (echte eyecatchers) verder wordt er extra beplanting aangebracht waarachter kinderen zich ook weer kunnen verstoppen / verschuilen. Achter op het plein komt een soort klimwand en op het elektrahuisje willen ze een aantal spiegels plakken of zo. (dit alles is in het ontwerp opgenomen, afhankelijk van het budget wordt gekeken wat in ieder geval gerealiseerd kan worden).Visbuurt Feestdag/Burendag 24 september 2011

De enorme drukke werkzaamheden van de Visbuurtweek liggen al weer achter ons, wat niet betekent dat we achterover zijn gaan leunen. Een Visbuurtweek jaarlijks organiseren is organisatorisch en financieel niet mogelijk, maar een deel van de Visbuurtweek oppakken kan wel, en dat willen we doen ook.
De nieuwe plannen voor een feest voor volgend jaar liggen klaar om uitgewerkt te gaan worden, we hebben weer een aantal bewoners bereid gevonden zich in te gaan zetten voor een heel gezellig groots feest. Mocht u ook weer actief willen deelnemen aan dit feest meldt u dan aan bij H. Maasland, N. Wever, M. Bot of T. v/d Kamp.
In januari zal de eerste bijeenkomst in de Viskom zijn op woensdag 19 januari om 20.00 uur om dit plan te gaan uitwerken.
Net als de zo succesvol verlopen Visbuurtweek (die we hopelijk in 2013 weer kunnen houden) moet het weer een evenement voor en door de buurtbewoners worden.Wijkveiligheidplan Visbuurt (WVPV)

Daarnaast krijgt de buurt nog steeds de nodige aandacht v.w.b. "Schoon, Heel en Veilig" en behandelen we de uit de buurt gekomen klachten. Zoals te lezen was in de krant gaan de Gemeente, Brandweer, VVH en de Belangenvereniging Visbuurt verder met het Wijkveiligheidsplan Visbuurt (WVPV).
De voorzitter heeft tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen, waarin het veiligheidsbeleid van de gemeente werd behandeld, ingesproken en de aandacht gevraagd voor de Visbuurt en het WVPV.
In 2006 is de BVV met een klankbordgroep aangeschoven voor overleg over het Wijkveiligheidplan Visbuurt 2006-2009 bij de Gemeente, Brandweer, Politie en VVH.

De missie: "Wij streven naar een buurt waarin bewoners elkaar kunnen aanspreken, waarin bewoners weerbaar zijn en zich gesteund en beschermd weten, waarin respect geldt als basisnorm en waarin regels gehandhaafd worden".

Om projecten te laten slagen moet worden voldaan aan belangrijke randvoorwaarden.
Die zijn in het WVPV ook gesteld. Het gaat dan met name om:

. Duidelijke communicatie met bewoners over welke beleidsafwegingen worden gemaakt en wat de bewoners wel en niet kunnen verwachten;
. Betrokkenheid bewoners;
. De afspraken mogen niet vrijblijvend zijn. Afspraken moeten concreet zijn en per partner afzonderlijk geformuleerd en vastgesteld;
. Alle partners dienen op één lijn te zitten;
. Continuïteit van beleid en borging van de behaalde resultaten zijn van groot belang;
. Voor ieder project is het nodig een zogenaamde voortgangsmatrix te hanteren. Aan de hand van een dergelijke matrix kan snel inzichtelijk worden gemaakt welke oorzaken ten grondslag liggen aan het mogelijk niet behalen van de beoogde doelstellingen van de projecten;
. Voldoende financiële middelen beschikbaar.

Het traject, dat 3 jaar zou duren waarin alle problemen zouden worden afgerond, begon goed:

. De klankbordgroep (wijkpanel) is regelmatig bij elkaar gekomen;
. De bewoners en bestuursleden van de BVV hebben een actieve houding en betrokkenheid getoond;
. Achterstand van de openbare verlichting is opgeheven, de bewoners zelf hebben diverse armaturen in de stegen aangebracht en lichtmasten zijn verplaatst c.q. verbeterd. Lichtniveau in de buurt is verhoogd. In diverse straten zijn nieuwe armaturen vervangen en is ledverlichting toegepast;
. Overbodige paaltjes zijn weggehaald en de brandweer heeft de bereikbaarheid van de hulpdiensten getoetst. De handhavers hebben waarschuwingen en processen-verbaal uitgedeeld;
. De kwaliteit van de openbare ruimte is verbeterd (verkeersdrempels, tuintjes, plaatsen hondenpoepstations langs de gracht, speeltoestellen, verwijderen zwerfvuil e.d.);
. Handhavingtrajecten zijn gestart (illegaal afval, hondenpoep, fout parkeren).

Maar na bijna 2 jaar kwam de klad erin, Van VVH kwam géén enkele medewerking meer, dit door ziekte en onderbezetting van de afdeling. Bewoners waren het zat om steeds dat oeverloos geklets aan te moeten horen en problemen te moeten herhalen waar niets mee gedaan werd.

Standpunt Belangenvereniging Visbuurt

Alle neuzen dezelfde richting op! Dat was waar iedereen in 2005 en 2006 voor ging. Zowel de Gemeente als de Belangenvereniging Visbuurt, de klankbordgroep, de Brandweer en de Politie. In de eerste periode tot begin 2008 zijn ook veel resultaten behaald. Dat is ook gebleken uit de tussenevaluatie uit 2008. Ook de BVV was zeer positief over de manier van werken, de betrokkenheid vanuit de buurt en de laagdrempelige contacten met de diverse instanties.
Rond medio 2008 is daarin een kentering gekomen. Vanaf dat moment werd de inzet van de wijkconciërge en de wijkmanager weliswaar nog steeds geprezen, maar kregen andere afdelingen binnen de gemeente er van de BVV van langs. Met name rond de thema's veiligheid, handhaving en verkeerszaken lagen de grootste knelpunten. De BVV kreeg het gevoel geen rugdekking meer te hebben van de Gemeente. De Gemeente liet het afweten en kwam haar beloften niet na. Dit kan voor een groot deel worden verklaard uit het feit dat in 2008 voor de periode van een jaar een fulltime vacature binnen de afdeling VVH niet kon worden opgevuld. De regie op het proces kreeg daarmee een forse knauw. Daar komt bij dat ook de Stichting Dak- en Thuislozenopvang (SDTO) de beheersovereenkomst niet volgens afspraak uitvoerde. Een en ander heeft geleid tot frustratie binnen de BVV. Het Wijkveiligheidsplan Visbuurt had een looptijd tot en met 2009, maar - zo stelt de BVV - het laatste overleg met alle deelnemende partijen dateert van november 2007. Een negatief voorbeeld waarmee de BVV wil aantonen dat de betrokkenheid op alle fronten is afgenomen.

Op diverse momenten heeft de BVV in 2008 en 2009 aangegeven wat er mis was. De knelpunten zijn door het bestuur van de BVV zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau aan de orde gesteld. Dit heeft mede geleid tot extra inzet van het team handhaving, extra verkeerscontroles, een hondenpoepproject en een verkeersschouw.

Voor de toekomst wil het bestuur van de BVV zich inzetten voor de volgende terreinen:

1. Handhaving (schoon, heel en veilig)

. Herhaling integrale handhavingactie, waarbij alle handhavers en buurtbewoners aanwezig zijn om de buurt op te schonen, te controleren op hondenpoep en te handhaven op illegaal parkeren
. Zichtbaarheid van de handhavers
. Uitbreiding van het aantal hondenstations
. Aanpak illegale vuilstort
. Politie vaker in de buurt aanwezig

2. Tegengaan van het opsplitsen van woningen

. Kijken naar brandveiligheid
. Eigenaren aanschrijven

3. Bestemmingsplan Stadshart Zuid 2011 (waaronder de Visbuurt)

. Vooraf meepraten over bestemmingsplan Stadshart Zuid 2011

4. Parkeer- en verkeersveiligheid

. Parkeren van bedrijfsbusjes tegengaan
. Bereikbaarheid hulpdiensten blijven controleren

5. Bevorderen sociale cohesie

. Diverse projecten waarbij de samenwerking met andere instanties, zoals de Wering, wordt gezocht

De BVV heeft de wens geuit deze vijf speerpunten gefaseerd te realiseren.
Na diverse malen een hoogoplopende toespraak van de voorzitter van de BVV aan het adres van B&W en Gemeenteafdelingen te hebben gegeven op o.a. het Wijkplatform, heeft de BVV het voor elkaar gekregen dat er weer de nodige aandacht voor de Visbuurt is ontstaan bij de Gemeente.

Resultaten:

Begin dit jaar heeft u een enquête, een leefbaarheidonderzoek, ingevuld met allerlei vragen over uw buurt. Het evaluatierapport is inmiddels bij de BVV binnengekomen.
Voordat wij dit rapport in handen kregen is het naar Burgemeester en Wethouders gestuurd, en we kunnen u mededelen dat de Burgemeester niet blij was met het rapport. Hij verzocht dan ook om een gesprek met de BVV om een aantal onderwerpen te bespreken. De BVV heeft de falende afdelingen niet gespaard.
De Burgemeester heeft beloofd dat het overleg in het vervolg beter zal gaan verlopen, we kijken dus uit naar de nog te behalen resultaten met medewerking van Gemeente, Politie, Brandweer en VVH (Veiligheid, Vergunning en Handhaving).

Bewoners kunnen in de Klankbordgroep plaatsnemen en deelnemen aan de gesprekken met de instanties die de projecten in de Visbuurt moeten gaan uitvoeren. Meld u aan bij de voorzitter van de BVV: tel. 06-36266195 of voorzitter@visbuurt.nl.

Het volledige evaluatierapport kunt u bekijken op onze website: evaluatierapport. (PDF-bestand, 345 Kb)

Mening van de BVV:

Uit de enquête blijkt dat veel bewoners blij zijn met hun woonomgeving maar zich ergeren aan de vele hondenpoep op straat en het grof- en straatvuil al dan niet in stegen of bij containers.
Een grote meerderheid (ruim 93%) is van mening dat het opruimen van hondenpoep de verantwoordelijkheid is van de hondenbezitter. Niet-hondenbezitters zijn het hier nog vaker mee eens dan hondenbezitters, respectievelijk 96% en 84%. Het verbaast de BVV dan ook dat de hondenpoep ondanks het plaatsen van de hondenstations nog overal op straat ligt en niet wordt opgeruimd. Net als het illegaal gedumpte afval, het "zwerfvuil", is dit nog overal in stegen, op de hoek van de straat en bij de vuilcontainers te vinden. Veelal verdwijnt dit, door spelende kinderen, verspreid over straat, in de bosjes of in de gracht.

  

Erger nog is de recente aanslag die gepleegd werd op het Daklozenpension. Onverlaten hebben een bank, dat weer eens illegaal in de steeg gedumpt was, tegen de achterdeur van het pension geplaatst en in de brand gestoken. Een levensgevaarlijke situatie ontstond. Een vluchtweg werd geblokkeerd door deze in brand gestoken bank. Mensen denk toch eens een keer na voordat u uw spullen buitenzet, nu zijn zij het slachtoffer, morgen bent u misschien aan de beurt. Het is toch niet de bedoeling dat er fatale ongelukken moeten gebeuren voordat het tot de bewoners doordringt dat er een mogelijkheid wordt geboden een ramp te veroorzaken? Enkele weken later was er aan de overkant van de Opvang, ook in de steeg, een TV in de brand gestoken, wederom een enorme rookontwikkeling. Vreemd genoeg staan er een aantal mensen op enige afstand naar te kijken zonder dat zij ingrijpen, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is dat er brandjes worden gestoken in de stegen. Gelukkig géén ernstige schade aan het pand of gevaarlijke situaties omdat de brandweer, die toevallig in de buurt was, de brand snel kon blussen.

  

De mogelijkheid bestaat dat u grof vuil zoals witgoed en bankstellen of andere zaken kunt laten ophalen. Er is een nieuw telefoonnummer in gebruik waar u al deze zaken kunt regelen of vragen kunt stellen betreffende deze zaken: 14-0223, of bel de Huisvuilcentrale 0227 - 656 444.

Maar het lijkt er op dat sommige bewoners het makkelijker vinden om de rotzooi maar op straat te mikken: dan hoef je niet te bellen wanneer het wordt opgehaald en ben je er eerder vanaf, en dan het liefst 's avonds buitenzetten als de kans kleiner is dat iemand ziet dat u het neerkwakt en u daarop aanspreekt.

Het plaatsen van hondenpoepstations heeft volgens 18% de overlast door hondenpoep in de Visbuurt wel verminderd (25% van de hondenbezitters en 16% van de niet-hondenbezitters), 43% is echter van mening dat dit niet het geval is (49% van de hondenbezitters).
Deze cijfers geven wel aan dat de hondenstations, door zeer velen uit andere buurten een graag gezien artikel voor hun buurt, niet gewaardeerd wordt en te kort gebruikt wordt.

Hondenbezitters zijn van mening dat de Gemeente de hondenpoep op hoort te ruimen daar zij hondenbelasting betalen. Is het plaatsen en bevoorraden en legen van de hondenstations dan kosteloos? Mensen gebruik je verstand en zorg dat je buurt schoon wordt, een beest zal zijn eigen nest niet bevuilen maar de mens kijkt blijkbaar niet zo nauw, maar wel zo slim dat ze het net bij de ander voor de deur gooien zodat zij er zelf géén last of zicht op hebben? De Belangenvereniging Visbuurt streeft naar "Schoon, Heel, Veilig en Gezellig". U toch ook?

In november zijn we weer gestart met de 2e fase van het Wijkveiligheidplan Visbuurt en gaan werken aan de realisatie van de 5 overgebleven speerpunten van de BVV. Kom en meld je aan.Bestuurszaken

Op de Algemene Ledenvergadering van de BVV op 3 maart 2011 zal de voorzitter, Janna van Os, haar functie neerleggen. Na 9 jaar is het tijd geworden de hamer over te dragen aan iemand anders, met nieuwe ideeën en vaardigheden. Janna heeft deze taak als voorzitter met veel plezier gedaan, en vindt het een aanrader voor een ieder die zich betrokken voelt met de Visbuurt zich aan te sluiten bij de organisatie. De laatste 3 jaren heeft zij ook het secretariaat op zich genomen omdat de secretaris een groot gedeelte van het jaar in het buitenland verbleef.
De Belangenvereniging Visbuurt is nog steeds op zoek naar versterking van het Bestuur en heeft een vacature openstaan van 2e Secretaris, Voorzitter en overige bestuursleden. Als u vindt dat u voor deze taak in de wieg bent gelegd reageer dan: meld u aan bij Janna van Os, tel.: 06-362 661 95. Zij kan u inwerken in deze taken. Tevens zal de secretaris, Dhr. Jan van den Berg, op 3 maart zijn functie neerleggen en zal niet meer verkiesbaar zijn. Dhr. Anton Zwart had 2 jaar geleden al zijn bestuursfunctie neergelegd maar is toch nog 2 jaar doorgegaan om de druk, die op het bestuur lag, te verlichten maar zal nu ook definitief als bestuurslid verdwijnen.

De eerste 2 aanmeldingen zijn binnen, zie onderstaand bericht, maar we hopen op nog meer aanmeldingen.


..................................................................................................................

Hallo,
Mijn naam is Nynke Wever en ik woon al sinds eind 1998 met veel plezier in de Visbuurt.
Al gelijk toen ik hier kwam wonen vond ik deze buurt erg gezellig. Ik vond het net de Jordaan van Den Helder. In de loop van de tijd kreeg ik ook veel verhalen over de Visbuurt te horen en natuurlijk ook over de Visbuurtfeestweek. Ik vond het dus ook erg leuk dat ik dit feest ook een keer ging meemaken.
Zelf ben ik ook gevraagd om te helpen met de Visbuurtweek en dat heb ik met veel plezier gedaan. Mede door het enthousiasme van veel buurtbewoners, vrijwilligers en het bestuur van de BVV wil ik mij hierbij graag kandidaat stellen voor de functie van secretaris binnen het bestuur van de BVV.

Op de Algemene ledenvergadering van de BVV, op 3 maart 2011, zal mijn kandidaatstelling in stemming worden gebracht. Daarna wil ik graag mijn taak gaan volbrengen en me gaan inzetten voor de Visbuurt.
Omdat het voor mij natuurlijk allemaal nieuw is zou ik het prettig vinden als iemand deze taak samen met mij zou willen doen. Ik wil dan ook hierbij een oproep doen:

Wie wil met mij samen het secretariaat en eventueel wat extra taken voor zijn/haar rekening nemen? Aanmelden kan bij de voorzitter van de Visbuurt Belangenvereniging, tel.: 06-362 661 95 of voorzitter@visbuurt.nl. Wil je weten wat de BVV zoal doet en heeft gedaan, kijk dan eens op www.visbuurt.nl en bvvdenhelder.hyves.nl.

Ik hoop dat iemand zich aanmeldt zodat we er samen voor 120% voor kunnen gaan om iedereen nog trotser te maken op hun Visbuurt.

Groetjes
Nynke Wever

..................................................................................................................

Hallo Allemaal, Ik ben Jaap Kooistra.
Het is de bedoeling dat ik mij kandidaat stel voor het voorzitterschap voor de Belangenvereniging Visbuurt en de voorzittershamer over ga nemen van Janna van Os, vandaar dat ik mij nu aan u voorstel.

Ik ben geboren op 13 september 1948 in het oude Parkzicht.
Daarna enkele jaren op diverse plekken in Den Helder gewoond en 8 jaar geleden gestrand in de Brouwerstraat 13, in het gezelschap van mijn echtgenote Jeanne.

Ik hoop, in de trant van Janna en in naleving van de beginselen van de BVV, de buurt zover te krijgen dat de huidige bewoners weer samen leuke dingen gaan doen. Het is niet zo dat het alleen "vroeger" kon, "andere mensen" en zo, want toen waren er ook al vele "andere mensen".
Dit is wel gebleken bij ons jubileum, de sfeer was heerlijk ontspannen en weldadig, gewoon positief. Zo werd het ook ervaren door de bezoekers, het was dus gewoon weer als vanouds. Misschien kunnen we dat ook op andere gebieden, met elkaar, bereiken.

Mijn speerpunt is: het bevorderen van de samenwerking van bewoners in de aanpak van het herstellen van de woonomgeving. Voorbeeld: Er zijn veel particuliere stegen in de Visbuurt waar de bewoners zelf verantwoordelijk voor zijn, dus een ieder die van deze steeg gebruik maakt is ook verantwoordelijk voor het onderhoud en herstelwerkzaamheden. Ik wil dan ook bewerkstelligen dat bewoners gezamenlijk de schouders er onder zetten om evt. problemen aan te pakken.

Op 3 maart 2011 zal mijn kandidaatstelling worden voorgelegd aan de leden van de Belangenvereniging, u kunt dan ook uw stem uitbrengen.Waardering

Dinsdagmiddag 9 november heeft Burgemeester Koen Schuiling weer de jaarlijkse pluimen uitgereikt aan vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor verbetering van de kwaliteit van de stad. Twee van deze vrijwilligers zijn bekenden van de Belangenvereniging Visbuurt, Hannie Maasland, sinds december 2009 bestuurslid van de BVV en actief lid van de organisatie van de Jevak en Petra Alders, een gewaardeerde medewerkster van de diverse festiviteiten van de BVV zoals "De Dag van Jong en Oud" en de "Theetuin" in de Visbuurtweek. Daarnaast heeft Petra als lid van de Programmaraad medewerking verleend aan de beoordeling en programmeringschema van de Visbuurtweek.

Wij feliciteren beide dames met de uitreiking van de Pluim, we zijn enorm blij dat zij de waardering hebben gekregen die zij verdienen, enorm veel werk hebben zij verricht voor de Visbuurt.
Het volgende bericht staat op de site van de Gemeente te lezen:

Hannie Maasland (Stad binnen de Linie)

Mevrouw Maasland zet zich in voor de kinderen en jongeren in de Visbuurt. Zij is nauw betrokken bij een project van de gemeente en Jantje Beton om het oostelijk deel van de Stad binnen de Linie (o.a Visbuurt) kindvriendelijker te maken. Hiervoor benadert zij kinderen om hen zelf te laten vertellen wat ze in hun wijk belangrijk vinden. Ook zet zij zich al jarenlang vrijwillig in voor de JEVAK (JeugdVakantie). Zij was actief bij de organisatie van de Visbuurtweek en sinds kort is zij bestuurslid van de Belangenvereniging Visbuurt. Mevrouw Maasland maakt zich graag nuttig in de wijk en zet zich op allerlei terreinen in.

In de Helderse Courant van 18 november jl. stond vermeld:
Hannie Maasland is geboren en getogen in de Visbuurt en voelt zich heel erg betrokken bij haar omgeving. Ze zet zich al jaren in voor een positief imago van de wijk. Iemand moet het doen, vindt zij. "Je kunt elkaar wel blijven aankijken, maar dan gaat het hier op den duur helemaal mis. Ik zag de laatste jaren de buurt achteruit gaan en kon daar niet tegen". Maasland zit daarom sinds een jaar in de BVV en speelde een grote rol tijdens de Visbuurtfeestweek. "Een groot succes, dat zeker positief was voor de wijk". Maasland probeert zoveel mogelijk mensen mee te nemen in haar enthousiasme om iets moois te maken van de Visbuurt. "Niet iedereen voelt zich geroepen, maar iedereen die wil helpen is welkom. Ik probeer ook mensen van buitenaf te motiveren en dat lukt aardig".
Verder is ze nauw betrokken bij jeugdvakantieactiviteiten in haar buurt. "Daar ben ik coördinator. Het is leuk om met kinderen een week lang in de weer te zijn". Dat ze een pluim kreeg van de Gemeente kwam als een grote verrassing. "Toen de uitnodiging op de mat viel, dacht ik dat ik naar het Stadhuis moest voor een nieuw paspoort of rijbewijs. Vond het eigenlijk al een beetje raar. Ik wist helemaal niets van deze uitreiking af".


Hannie Maasland


Petra Alders

Petra Alders (Stad binnen de Linie)

Mevrouw Alders is werkzaam als Facilitair Manager bij verzorgingshuis Ten Anker. Daarnaast verricht zij vele andere activiteiten, waarbij zij werk en privé niet altijd gescheiden weet te houden. Haar motivatie om zich in te zetten voor de noden van anderen is bijzonder groot. Ze verzorgt het vervoer van ouderen en doet boodschappen voor mensen die dit zelf moeilijk kunnen. Ook zet zij zich in voor de bewoners van verzorgingshuis Prinses Margriet. Voorts was ze actief bij de organisatie van de 'Dag voor Jong en Oud' in de Visbuurt en bij de festiviteiten rond 200 jaar Visbuurt. Tijdens laatstgenoemd evenement verzorgde zij een theetuin bij de Jac. Thijsseschool, gericht op ontmoeting tussen buurtbewoners en gasten van buiten. Bovendien is zij medeorganisator van het Last Minute Summer Event.

In de Helderse Courant van 16 november jl stond vermeld:
Een hele lijst aan vrijwilligersklussen leverde Petra Alders een pluim op. "Nooit gedacht dat ik hiervoor in aanmerking kwam. Ik wist niet eens dat het nog bestond". Het liefst werkt Petra met ouderen, vertelt Alders. "Ik ben welzijnscoördinator bij Stichting Vrijwaard. Vanuit mijn werk heb ik een aantal projecten opgestart". Zo kwam het idee voor de boodschappenplusbus uit haar koker. "Ouderen kunnen gebruik maken van deze service om naar het winkelcentrum te gaan. Dit doen we in samenwerking met het ouderenfonds". Ook was ze nauw betrokken bij de Visbuurtweek. "Tijdens dat feest organiseerde ik een theetuin voor de oudere bewoners van de buurt". Op haar vrije dag brengt Alders maaltijden rond bij senioren. "Heel dankbaar werk. Het is alleen jammer dat ik zo weinig tijd heb om met de mensen te praten. Dan zou de rest koud eten krijgen". Een ander project waar ze trots op is, is Bureau Op Stap. Die stichting verzorgt samen met de Schouwburg de Kampanje een complete avond uit voor senioren. "We regelen alles. Van het kaartje tot en met vervoer. De mensen worden opgehaald en weer netjes thuisgebracht". Ze werkt niet alleen met ouderen. Ook het Last Minute Summer Event kon op haar steun rekenen. Daar coördineerde Alders de vrijwilligers. Een heel andere doelgroep, maar minstens net zo leuk vindt ze. Al met al genoeg redenen om eens lekker in het zonnetje gezet te worden, al hoefde het van haar niet. "Ik vind het absoluut géén moeite"."Jutter van het Jaar" Visbuurters genomineerd!

Achttien inwoners van Den Helder zijn voorgedragen voor de eretitel "Jutter van het Jaar".
Op 3 januari wordt er weer een Jutter van het Jaar bekendgemaakt op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Uit de 18 aanmeldingen zal een top 3 worden gevormd, daar mogen alle inwoners over gaan stemmen. De Jutter met de meeste stemmen krijgt begin volgend jaar de oorkonde en het beeldje uitgereikt. Een aantal genomineerden zijn: Meindert van Veen, de basketbalcoach, Anita Ruder van Kopgroepbibliotheken, Janna van Os, voorzitter Belangenvereniging Visbuurt, Maarten Noot van de Helderse Historische Vereniging, Peter Koning, voormalig slager in de Visbuurt, Kees Biersteker, mandenmaker woonachtig ook in de Visbuurt, Gerrit de Wit is conciërge van de Lutherse kerk, Eefje Schotman was lange tijd werkzaam in het ziekenhuis waar ze nu vrijwilligerswerk verricht, Loes van de Brug-Kuiper zette zich in voor het Timorpark, Pascal Riksman van o.a. Last Minute Summer Event, Freek Bellinga voormalig raadslid, Daan Groot en Kees Groot zijn ondernemers en Anita Hoedjes van de Helderse Hospice.Activiteiten "De Viskom"

Het bestuur van de Belangenvereniging Visbuurt heeft haar activiteiten met betrekking tot Koninginnedag en de Visbuurtfeestdag / Burendag gebundeld met het bestuur van de Viskom, de samenwerking is in de afgelopen jaren steeds sterker geworden, we weten elkaar te vinden.
Maar de Viskom heeft zelf iedere week activiteiten waaraan u kunt meedoen.

Maandag: Bingo
Woensdag: Kindermiddag
Donderdag: Bingomiddag ouderen en 's avonds sjoelen
Vrijdag: Om de week klaverjassen
Zondag : Darten?

Op zondag was er altijd Darten, een 30 man tellende groep kwam iedere week hun sport enthousiast uitvoeren in de Viskom. Door omstandigheden is deze gestopt. Jaap Kooistra zou het erg leuk vinden om weer een ploeg samen te stellen. Heeft u interesse voor de Dartclub, dan kunt u contact opnemen met Jaap, tel.: 06-502 458 75 of gooi een briefje in de bus op Brouwerstraat 13 met je naam, adres en telefoonnummer. Bij voldoende aanmeldingen voor de dartmiddag zullen de onderhandelingen met de Viskom worden gestart.Nieuwjaarsreceptie

Op zaterdag 8 januari 2011, van 20:00 uur tot 23:00 uur zal de nieuwjaarsreceptie plaats vinden waarop alle leden van harte worden uitgenodigd om tijdens een hapje en drankje gezellig bij te praten. Dit wordt gehouden in de Viskom.Testnet De Jong Assurantiën CBM Printing Stichting Vrijwaard Webdesign Noord-Holland