Home Presentatie Wijkveiligheidsplan Visbuurt


PROJECTNAAM: Wijkveiligheidsplan Visbuurt

Project Wijkveiligheidsplan Visbuurt


1. Organisatie | project | activiteit

Belangenvereniging Visbuurt | Den Helder | Wijkveiligheidsplan Visbuurt

2. Wat is de opgave? In welke context?

Samen werken aan een veilige, schone, leefbare en gezellige buurt.

De missie: "Wij streven naar een buurt waarin bewoners elkaar kunnen aanspreken, waarin bewoners weerbaar zijn en zich gesteund en beschermd weten, waarin respect geldt als basisnorm en waarin regels gehandhaafd worden".

5 speerpunten: Bestemmingsplan, Verkeersveiligheid, Handhaving, Bevorderen sociale cohesie en Illegaal Opsplitsen van woningen.

     

3. Hoe wordt aan de opgave gewerkt?

Door de Belangenvereniging wordt meegewerkt aan het tot stand brengen van het Wijkveiligheidsplan Visbuurt. Het Wijkveiligheidsplan Visbuurt is gestart in 2006.

Wat is er tot nu toe bereikt:

Waar willen wij naar toe:

Door diverse storende elementen word het drukker in de buurt en daar moeten we met de middelen die ons worden aangereikt iets tegen proberen te doen.

De verstoringen worden onder andere veroorzaakt door de vele kamerverhuurbedrijven in onze wijk, waar veel mensen wonen die nergens meer terecht kunnen en die bij ons door kamerverhuurders tegen veel te hoge tarieven binnen onze wijk worden gehaald. De groep mensen die er woont heeft geen band met de wijk en enkelen zorgen ook voor behoorlijke overlast. Toezicht en een goed beheersplan is er nooit gemaakt waardoor alles kan en mag en de overlast al maar toeneemt. Door de nieuwe wetgeving hebben wij de mogelijkheid gekregen om als wijk in te grijpen daar waar het escaleert. We hebben zo de kamerverhuurbedrijven naar een toekomstig één procent terug weten te dringen. Daar waar veel overlast is zullen zelfs bedrijven gedwongen worden te sluiten. Jarenlang is door de kamerverhuurbedrijven, zonder na te denken wat dit betekent voor de wijk en zijn bewoners, wanbeleid gevoerd. Grote panden zijn opgedeeld en huisjes worden hier en daar bewoond door veel te veel mensen die tijdelijk een plekje hebben in de wijk. Degene die hier wel bij varen zijn de zogenaamde kamerverhuurders waarvan er velen zelf niet meer in de Visbuurt wonen maar wel hun geld hier verdienen en de buurt met de ellende laten zitten.

Met de nieuwe wetgeving in ons bezit en de gemaakte afspraken naar aanleiding van deze zelfde wetgeving met ambtenaren over handhaving denkt de BVV dat we de komende jaren niets meer moeten pikken wat niet door de beugel kan en wat onze normen en waarden overschrijd. Daarvoor zullen we een actie plan moeten opstellen over onze normen en waarden in de wijk en daarbij ook de verhuurders van de kamerverhuurbedrijven betrekken. Vooral deze groep zal moeten zorgen dat zij de kwaliteit van hun panden naar een veel hoger niveau opkrikken en een betere keuze moeten maken aan wie zij gaan verhuren. De BVV zal de gesprekspartner moeten worden tussen de verhuurders en de wijk waardoor de kwaliteit van de wijk verbetert en de waarde van huizen niet door verloedering van de wijk extra hard terug zal lopen.

Verwaarlozing van leegstaande panden zal door de BVV in de gaten moeten worden gehouden en panden die voor bewoning geschikt zijn moeten dat ook blijven. Mensen die denken dat wij daar niets mee te maken hebben kunnen wij, door de nieuwe wetgeving, er zelfs toe dwingen er wat aan te doen en niet tolereren dat door toedoen van derden dit de verkeerde kant op gaat.

Bedrijven in de wijk, vooral bedrijven die daar volgens het bestemmingsplan niet horen, zullen aangespoord moeten worden om daar weg te gaan en hun bedrijvigheid daar te gaan uitvoeren waar het meer thuishoort. Vooral in de omgeving van de Jan in 't Veldstraat begint het de spuigaten uit te lopen, waardoor bewoners veel overlast hebben en het gevoel hebben op een industrieterrein te wonen. Een takelservice die bij nacht en ontij op pad gaat, een bouwbedrijf in de oude IJsfabriek, de vrachtwagens van de Vomar, een garagebedrijf tussen de huizen met auto's en boten voor de deur, een hovenier, een timmerbedrijf in de oude kerk: dit alles geeft veel onrust en druk verkeer wat er niet hoort. Veel is gedoogd maar we moeten er aan werken dat gedogen over moet zijn en dat moet worden overgegaan tot het verbeteren van de omgeving en de leefbaarheid van de wijk.

De wijk heeft ook een groot probleem wat geparkeerde auto's betreft. Vooral de bedrijfswagens in de straten geven een groot gevoel van "overal blik" en geeft aan onze kinderen het gevoel nergens meer te kunnen spelen. Oplossingen van elders parkeren word volledig genegeerd door bijna elke bestuurder. Een oplossing zou zijn bewoners van de Visbuurt een vergunning te verlenen voor één auto en verder geen vergunningen af te geven voor meer auto's . Er moet een streng beleid worden gevoerd op handhaving. Op de plekken waar bedrijfswagens wèl kunnen staan kan - ter compensatie - cameratoezicht komen voor de veiligheid van de auto's en hun materiaal. De gemaakte parkeerpleintjes achter de huizen zijn veelal gemaakt voor de straten waar geen auto's zijn toegestaan en zijn niet gemaakt voor boten, oude auto's, aanhangers enz. Ook hier verwachten wij dat er gehandhaafd wordt.

Leefbaarheid van de wijk door middel van handhaving zal een belangrijke taak worden van de Belangenvereniging Visbuurt. Maar ook zullen we moeten werken aan homogeniteit en leefbaarheid, vooral voor onze kinderen in de buurt. Feesten binnen de wijk moeten wij met burgers blijven organiseren ter bevordering van de sociale cohesie. Daarvoor zal een centrale plek in de wijk moeten worden gecreëerd. De Vismarkt is hiervoor een geschikte plek omdat het centraal in de wijk ligt. Het mooiste zou zijn daar een vlak plein van te maken waarbij het kunstwerk een mooie centrale plek terug krijgt.

Hulpverleners, zoals die er nu al zijn, kunnen centraal worden samengevoegd zoals het Leger des Heils, Avalon en de Wering, de wijk agent, wijkzuster (zichtbare schakel) alles in het centrum van de wijk en bij elkaar. Zelfs het idee leeft, om in de keuken van het daklozen pension, maaltijden te bereiden voor de bewoners in de wijk die daar zelf niet meer toe in staat zijn zodat zij daar met elkaar kunnen eten en praten over de dingen die gebeuren (net als bij een Mensa).

Het buurthuis zal zich ook gaan bezighouden met de wat oudere jeugd in onze wijk en onder begeleiding van professionals meer activiteiten ontplooien om zo met deze jongeren een plaats te scheppen waar zij graag vertoeven. Met het voorstel vanuit de gemeente met een nieuwe methodiek voor actief burgerschap zal dit gaan lukken (werken aan een veiligere Visbuurt, Den Helder)

Er is jarenlang door de verenigingen in de visbuurt gewerkt aan samenwerking tussen burgers en aan homogeniteit in de wijk en dat is ten dele gelukt, maar er is nog een hele weg te gaan. Tot nu toe is er veel te veel vrijblijvend gegaan in een redelijke samenwerking tussen gemeente en de Visbuurt. Maar veel is ook blijven hangen door niet voldoende te handhaven en te veel te tolereren.

Voor het bestuur van de Belangenvereniging Visbuurt zal dat ook een verandering teweeg brengen maar met de gemeente worden daar afspraken over gemaakt. Cursussen worden gegeven aan medewerkers gericht op werken aan een veiliger Visbuurt en om gerichter met ambtenaren en burgers en de regels om te gaan. Gekeken zal worden naar andere gemeentes waarbij dit al word toegepast, om te voorkomen dat we beginnersfouten gaan maken. Wij hopen dat de nieuwe manier van werken zal bijdragen aan het waardevast houden van eigendommen en dat door optreden van ambtenaren, daar waar nodig, de ruimte en leefbaarheid zal worden verbeterd.

4. Met wie wordt samengewerkt? Op welke wijze?

Er wordt samengewerkt met o.a. Gemeente, Woningstichting, politie, de Wering, opbouwwerk, wijkmanagers, beleidsadviseurs, Omring (thuiszorg), SDNO, straathoekwerk, jongerenwerk en het buurtbedrijf.
Na signaleringen van buurtbewoners en de BVV lopen er regelmatig handhavers door de buurt. In samenwerking met de gemeente en politie wordt overlast aangepakt die van diverse woningen en soms ook van de jeugd komt. Er wordt gezorgd dat er geveegd wordt in de buurt.

5. Hoe is de communicatie geregeld? Wat wordt gecommuniceerd?

Elke 1e dinsdag van de maand is er een Algemene Ledenvergadering van de BVV, ook is er regelmatig een bestuursvergadering.
Bestuursleden wonen vergaderingen bij van het wijkveiligheidsplan en wijkplatform. Diverse malen vinden er gesprekken plaats met de beleidsambtenaren.

Extern: Via de website www.visbuurt.nl, een nieuwsbrief en de pers/media proberen wij zo veel mogelijk de Visbuurtbewoners te informeren.

6. Hoe stimuleer je de doelgroep?

Door middel van communicatie en het verstrekken van informatie proberen wij bewoners te informeren en te activeren.

7. Waar loop je tegenaan? Hoe los je dit op?

Trage beleidvoering/uitvoering
Door met kortere en meer directe lijnen te gaan werken/communiceren. En te zorgen dat we niet in slaap sukkelen, partners blijven herinneren aan taken en verplichtingen.

8. SWOT-tabel

Sterktes (S) en kansen (O) gecombineerd met zwaktes (W) en bedreigingen (T) kunnen leiden tot oplossingen.

S
Auto vrij
Nabij centrum
Buurtsupermarkt
Buurthuis
Scholen in de buurt
BVV
Medewerking diverse partners zoals gemeente,
woningstichting, opbouwwerk, politie...
W
Financiën
Jeugd(activiteiten)
Parkeren
Smalle straatjes
Onderhoud groen
Sociale cohesie
Onderhoud woningen
O
Bewoners participatie
Goede contacten gemeente
Woningstichting
T
Bezuinigingen gemeente
Woningsplitsing
Huizenmarkt

9. Waar ben je trots op bij dit project? Waar word je enthousiast van?

Wij zijn trots op alles wat er tot nu toe bereikt is.

Wij, de BVV, worden enthousiast van steun en medewerking van diverse partijen en natuurlijk ook van positieve berichten vanuit de buurt over wat er al bereikt is.

10. Welke middelen heb je ter beschikking? Hoe ga je om met het thema Meer met minder?

Middelen; contributie, donaties, fondsen, inzet vrijwilligers en subsidie gemeente.

Door de sociale cohesie te vergroten kan er uiteindelijk met minder financiële middelen meer worden bereikt.

Bijvoorbeeld bewoners van de Visbuurt die ook de hand in eigen boezem steken en meewerken aan het tot stand komen van een "Schoon, Heel, Veilige en Gezellige" Visbuurt. Hierbij kun je denken aan het schoonhouden van je eigen stoep, socialer parkeergedrag, een helpende hand voor een buur.

11. Ik leg graag het volgende dilemma/uitdaging voor aan de congresgangers:

Hoe kunnen wij (de Belangenvereniging Visbuurt) op korte termijn nog beter, met de weinige middelen die ons ter beschikking staan, de buurt een facelift geven zodat onze 5 speerpunten en missie nog meer behaald worden?

12a. Wat is mogelijk op korte termijn? Welke acties zijn hiervoor nodig?

De Vismarkt ombouwen tot een echt functioneel centraal PLEIN in de Visbuurt, met voldoende parkeergelegenheid en toepasbaarheid voor diverse evenementen en buitenspelen voor buurtkinderen. Waar hulpverleners, zoals die er nu al zijn, centraal worden samengevoegd zoals het Leger des Heils, Avalon en de Wering, de wijkagent, wijkzuster (zichtbare schakel) alles in het centrum van de wijk en bij elkaar.

Zorgen dat de gemeente den helder het plan naar voren haalt op de agenda, inmiddels is bekend dat de gemeente dit plan in 2012 wil gaan uitvoeren.

12b. Wat is wenselijk op lange termijn? Welke acties zijn hiervoor nodig?

(Zie punt 3.)